Уроки з української мови та літератури

Показано 1–12 із 87

 • Узагальнення та систематизація вивченого у 10-му класі. Урок корекції основних компетентностей

  20,00 грн.
  Тема. Узагальнення та систематизація вивченого у 10-му класі.

  Мета:

  • визначити рівень сформованих предметних та ключових компетентностей$
  • узагальнювати отриману інформацію;
  • виховувати бажання спілкуватися державною мовою, навички, необхідні для спілкування та співпраці, роботи в команді.
 • Література рідного краю. Катерина Мотрич. «Був собі журавель та журавочка». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Література рідного краю. Катерина Мотрич. «Був собі журавель та журавочка».

  Мета:

  • ознайомити з життєписом письменниці, змістом її твору, характеризувати його, давати оцінку;
  • сприяти усвідомленню ролі читання для власного зростання;
  • розвивати вміння застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації;
  • виховувати шанобливе ставлення до митців як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.
 • Література рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади. Олександр Солодар. Збірка «Апостол». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Література рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади. Олександр Солодар. Життя і творчість. Збірка «Апостол».

  Мета:

  • ознайомити з письменниками Черкаської області, їхніми творами;
  • сприяти розумінню змісту прочитаного, умінню його характеризувати, давати оцінку, висловлювати власні судження;
  • досягти усвідомлення ролі читання для власного зростання впродовж життя;
  • розвивати уміння застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації;
  • ознайомити з електронними сайтами українських бібліотек;
  • виховувати шанобливе ставлення до митців як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.
 • Контрольна робота на тему “Образне слово поетичного модернізму. Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся”. Урок перевірки та оцінювання досягнення компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Контрольна робота на тему “Образне слово поетичного модернізму. Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся”.

  Мета:

  • за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь і навичок із вивченої теми, закріпити їх;
  • розвивати навички самостійної роботи, пам’ять, зосередженість;
  • удосконалювати вміння формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами, акумулювати набуті знання і застосовувати їх;
  • визначити рівень предметних компетентностей через виконання контрольних навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань відповідно до змістових ліній.
 • Усний твір-роздум за етюдом О. Олеся «По дорозі в казку». Урок розвитку зв’язного мовлення та корекції основних компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Усний твір-роздум за етюдом Олександра Олеся «По дорозі в казку».

  Мета:

  • поглибити та узагальнити знання про драматичний етюд, його провідний мотив;
  • розкрити проблему взаємин вождя і маси;
  • розмірковувати, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя;
  • висловлювати власну думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність;
  • навчати учнів складати твори-роздуми;
  • удосконалювати навички добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлювання, будувати логічно скомпоноване й композиційно завершене висловлювання;
  • розвивати зв’язне мовлення, критичне мислення, творчі здібності.
 • Драматичний етюд «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Олександр Олесь. Драматичний етюд «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

  Мета:

  • аналізувати драматичний етюд, визначати його провідний мотив, розкрити проблему взаємин вождя і маси;
  • ініціювати роздуми, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя;
  • визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики;
  • осмислювати благородство вчинків, які здійснюють заради щастя людей;
  • спонукати учнів до активної діяльності;
  • розвивати вміння лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;
  • виховувати толерантне ставлення до учасників дискусії щодо порушених у творі проблем.
 • «Чари ночі» — перлина інтимної лірики української поезії. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»). Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Олександр Олесь. «Чари ночі» — перлина інтимної лірики української поезії. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

  Мета:

  • ознайомити з програмовими творами Олександра Олеся;
  • сприяти розумінню природи символів у творчості письменника, усвідомленню важливості мови для формування власної ідентичності, аналізувати основні мотиви;
  • дискутувати з проблеми збереження мови;
  • порівнювати особливості розкриття мотивів творів Олександра Олеся в літературі, музиці, образотворчому мистецтві;
  • вчити толерантно відстоювати свою думку в дискусії, працювати в парі, групі.
 • О. Олесь. Неоромантичні й символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»). Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Олександр Олесь. Про життя та творчість. Неоромантичні й символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»).

  Мета:

  • ознайомити учнів з основними відомостями із творчої біографії Олександр Олеся;
  • сприяти розумінню природи символів у його творчості, важливості мови для формування власної ідентичності;
  • аналізувати основні мотиви у творчості;
  • визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики;
  • дискутувати з проблем, порушених автором, презентувати власні ідеї щодо їх розв’язання;
  • розвивати вміння рефлексувати й оцінювати результат своєї праці, знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати одержану інформацію.
 • М. Вороний. Вірші «Блакитна панна», «Інфанта». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії Миколи Вороного «Блакитна панна». Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

  Мета:

  • аналізувати основні мотиви у віршах Миколи Вороного;
  • вчити висловлювати власну думку про природу й мистецтво, визначати жанр твору, ключові риси символістської поетики;
  • пояснити смислову і настроєву значущість зорових, кольорових, тактильних образів;
  • сприяти сприйняттю і розумінню естетики образного слова, його значення для розвитку естетичного смаку, естетичної розвиненості людини;
  • поглиблювати знання шляхом творчого використання довідкових матеріалів.
 • М. Вороний. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії у новій літературі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Микола Вороний — ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії у новій літературі.

  Мета:

  • ознайомити учнів з основними відомостями про творчу біографію Миколи Вороного;
  • сприяти розумінню природи символу в поезіях;
  • характеризувати специфіку символістської дійсності;
  • вчити знаходити потрібну інформацію, творчо використовувати довідкові матеріали для поглиблення знань про символізм у літературі й мистецтві, самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
  • розвивати вміння зв’язно висловлюватися в контексті змісту, працювати в колективі, з повагою ставитися до вчителя, однокласників.
 • Леся Українка. «Бояриня». Урок позакласного читання. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Леся Українка. «Бояриня».

  Мета:

  • ознайомити учнів зі змістом твору;
  • передати тугу за рідним краєм Оксани — дочки козацького старшини Олекси Перебійного;
  • розкрити компроміс Степана з власною совістю, зневажання ним людської гідності і честі;
  • розвивати творче мислення учнів, уміння аналізувати прочитане;
  • виховувати в учнів потяг до правди, справедливості, інтерес до історичного минулого України.
 • Неоромантичне ствердження духовної сутності людини. Кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»;
  • характеризувати та порівнювати образи Мавки й Килини;
  • розкривати красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства;
  • вчити висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • формувати вміння знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань;
  • сприяти усвідомленню значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагненню їх дотримуватись.