hib-2017-002-cover

Хімія. Уроки. 9 клас

75,00 грн.

Посібник стане в пригоді вчителям хімії загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, викладачам методики навчання хімії у ВНЗ, студентам хімічних спеціальностей педагогічних університетів.

 

 

2017 р.

А4, 192

УДК 373.5.016.091.214:54
ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-617-7590-96-3

Опис товару

Посібник містить календарно-тематичне планування із визначенням очікуваних результатів навчання та наскрізних змістових ліній, а також конспекти уроків із хімії за оновленою навчальною програмою для 9-го класу.

Усі уроки відповідають методичним і дидактичним вимогам нової української школи, адже спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів і максимальну інтеграцію навчання в життя.

 

Зміст

До читача

Орієнтовне календарно-тематичне планування

РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8-го КЛАСУ

Урок 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

Урок 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Урок 3. Основні класи неорганічних сполук

Урок 4. Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук

РОЗДІЛ 2. РОЗЧИНИ

Урок 5. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні й істинні розчини

Урок 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок

Урок 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

Урок 8. Розчинення як фізико-хімічний процес. Кристалогідрати

Урок 9. Розв’язування задач за рівняннями реакцій із використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Урок 10. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Урок 11. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Урок 12. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Урок 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену

Урок 14. Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища

Урок 15. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння

Урок 16—17. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Урок 18. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій

Урок 19. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Урок 20. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Урок 21. Розв’язування розрахункових задач

Урок 22. Контрольна робота 1 із теми «Розчини»

Урок 23—24. Узагальнення знань із теми «Розчини». Значення розчинів у житті людини та суспільства. Захист проектів

РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Урок 25. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну

Урок 26. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

Урок 27. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

Урок 28. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення і відновлення, окисники та відновники

Урок 29. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Урок 30. Значення окисно-відновних реакцій у природі й діяльності людини

Урок 31. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

Урок 32. Оборотні й необоротні реакції

Урок 33. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Урок 34. Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Урок 35. Самостійна робота 2 із теми «Хімічні реакції»

Урок 36. Узагальнення з теми «Хімічні реакції»

РОЗДІЛ 4. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 37. Особливості органічних сполук

Урок 38. Метан як представник насичених вуглеводнів

Урок 39. Гомологи метану

Урок 40. Етилен і ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів

Урок 41. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями

Урок 42. Поняття про полімери на прикладі поліетилену

Урок 43. Природні джерела вуглеводнів. Застосування вуглеводнів

Урок 44. Поняття про спирти. Етанол: молекулярна і структурна формули, фізичні та хімічні властивості

Урок 45. Гліцерол: молекулярна і структурна формули, фізичні та хімічні властивості. Якісна реакція на гліцерил

Урок 46. Отруйність спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини

Урок 47. Етанова (оцтова) кислота: склад і фізичні властивості

Урок 48. Хімічні властивості та застосування етанової кислоти. Поняття про вищі карбонові кислоти

Урок 49. Практична робота 3. Властивості етанової кислоти

Урок 50. Жири, їх склад і властивості. Мило, його склад, мийна дія. Біологічна роль жирів

Урок 51. Вуглеводи: глюкоза та сахароза. Їх будова, властивості, поширення в природі

Урок 52. Крохмаль і целюлоза — природні полімери. Їх будова, властивості, поширення в природі

Урок 53. Застосування вуглеводів, їх біологічна роль

Урок 54. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Амінокислоти

Урок 55. Білки як біологічні полімери. Біологічна роль амінокислот і білків

Урок 56. Природні й синтетичні органічні сполуки

Урок 57. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Урок 58. Практична робота 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

Урок 59. Контрольна робота з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

РОЗДІЛ 5. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Урок 60. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

Урок 61. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

Урок 62. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

Урок 63. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства

Урок 64. Хімічна наука та виробництво в Україні. Відомі вітчизняні вчені — творці хімічної науки

Урок 65. Підсумковий урок із теми «Роль хімії в житті суспільства»

Використані джерела

 

 

 

 

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.