українська мова уроки за новою програмою 5 клас

Українська мова. Уроки за новою програмою. 5 клас

20,00 грн.

Книжка складається з уроків та матеріалів до них, укладених згідно з програмою для 5 класу.

Запропоновані види робіт і завдань, форми і методи організації та проведення сучасного уроку української мови якнайкраще сприяють формуванню основних компетентностей учнів.

Книжка розрахована на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вишів тощо.

В наявності

Артикул: 547 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ

Вступ

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.............................. 5

Повторення вивченого в початкових класах

Вхідний (діагностичний) контроль. Диктант............................................................................................... 7

Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування............................................... 8

Частини мови. Основні способи розпізнавання.................................................................................... 10

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках......................................................................................... 12

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників................................................. 14

Числівник. Правопис числівників.................................................................................... 15

Займенник, його основні ознаки....................................................................................... 16

Дієслово. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів........................................................ 18

Прислівник. Правопис прислівників..................................................................................... 19

Прийменник. Правопис прийменників. Сполучник. Уживання сполучників для зв’язку слів і частин

складного речення.................................................................. 20

Тематичне оцінювання знань з розділу «Повторення вивченого в початкових класах». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю..................................................................................................................... 22

Відомості з синтаксису й пунктуації

Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні............................ 25

Словосполучення лексичні й фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичний

розбір словосполучення................................................................... 27

Речення. Головні члени речення...................................................................................... 29

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).............................................. 30

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення................................................. 31

Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення..................... 33

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина................................. 34

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина (продовження)....................... 36

Тематичне оцінювання з розділу «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення».................................. 38

Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами......................... 40

Узагальнювапьне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

у реченнях з однорідними членами............................................................. 43

Звертання. Розділові знаки при звертанні.................................................. 44

Вставні слова, виділен................. 46

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення....................... 48

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові............................................................. 49

Діалог. Тире при діалозі............................................................................ 51

Тематичне оцінювання з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації»....................................... 52

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки............................................................................ 53

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами /і Г.............................. 55

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт............................................................. 57

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї................................ 59

Орфограма. Умовне позначення орфографічних помилок..................................... 61

Склад. Наголос. Основні правила переносу................................................................ 63

Поняття про орфографічний словник. Робота з ним.................................................................. 65

Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів.

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.............................................. 66

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»............... 67

Тематичне оцінювання знань учнів з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»........................ 69

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних................ 70

Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] в дієслівних коренях............................... 72

Чергування [о], [е] з [і].................................................................................. 74

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів............................................................... 75

Голосні [е], [о] після [ж], [ч], [ш].................................................................................................. 76

Чергування приголосних у коренях дієслів.......................................................................................... 78

Вимова й написання префіксів з- (зі-), с-............................................................ 79

Вимова й написання префіксів роз-, без-................................................... 80

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, ї, є, ю, я. Сполучення ьо, йо................................... 82

Правила вживання апострофа....................................................................................... 83

Подвоєння приголосних....................................................................................... 84

Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака

й апострофа; подвоєння букв.................................................... 85

Тематичне оцінювання учнів з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія».................................... 86

Лексикологія

Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні................................... 88

Пряме і переносне значення слова. Практична робота над лексичними помилками.................................... 89

Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками......................................................................... 91

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова............................................................... 92

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)......................................................................... 93

Використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів................... 96

Тематичне оцінювання учнів з розділу «Лексикологія». Контрольне читання мовчки тексту розповідного характеру з елементами опису......................................................... 97

Будова слова. Орфографія

Будова слова. Значущі частини слова............................................................................................. 99

Основа слова і закінчення..................................................................................... 100

Корінь як значуща частина слова................................................................. 101

Корінь слова. Спільнокореневі слова........................................................................... 103

Префікс як значуща частина слова.................................................................................. 104

Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-.................................................................................... 106

Суфікс як значуща частина слова..................................................... 107

Узагальнення і систематизація знань з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою............................. 109

Тематичне оцінювання знань учнів з розділу «Будова слова. Орфографія».................................. 111

Повторення й узагальнення в кінці року

Повторення, узагальнення і           систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. пунктуація»............................ 112

Повторення, узагальнення і           систематизація вивченого з розділу «Фонетика і графіка.

Орфоепія й орфографія»...................................................................... 113

Повторення, узагальнення і           систематизація вивченого з розділу «Лексикологія»............................ 114

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»................... 115

 

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.