Українська мова. Уроки. 5-й клас. Частина I

Запропонована авторами книга містить розробки уроків із української мови за навчальною про­грамою: Українська мова. 5—9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з укра­їнською мовою навчання. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Запропоновані види робіт і завдань, форми й методи організа­ції та проведення сучасного уроку української мови якнайкраще сприяють формуванню ключових та предметних компетентностей учнів.

Збірник розраховано на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних закладів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації

 

Авторський колектив: Грекало Т. Д.,  Білоног Л. М.,  Гуріна С. Л.,  Збризька О. І., Завадська С. Д., Нецвітна Т. В.,  Овсюк В. М., , Перфілова Н. С.,  Руденко В. І.,  Скринник О. М., Снєт А. П.,  Яременко І. І.,  Ярмоленко О. В., за загальною редакцією О. А. Бондаренко,  О. О. Чмигової
Серія: Бібліотека “Шкільного світу”
Рік видання: 2018 p.
Обкладинка: М’яка
Формат : А4 (420х300 мм)
К-ть сторінок: 184
Вага:  276  г
УДК 373.5.016:811.161.2](072)
ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-617-7512-19-5

92,00 грн.

Немає в наявності

Артикул: umb-2018-002 Категорії: , , Позначки: , , ,

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (3,5 год; 122 год)

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

 • Урок 1. Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України
 • Урок 2. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості
 • Урок 3. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з життєвим досвідом учнів
 • Урок 4. Читання мовчки та вголос. Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів
 • Урок 5. Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок, план тексту. Поділ тексту на речення. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речень
 • Урок 6. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту
 • Урок 7. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті

Читати далі

 • Урок 8. Усна й писемна форми тексту. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета
 • Урок 9. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом
 • Урок 10. Контрольна робота № 1 (комбінована робота)

Розділ 1. Лексикологія

 • Урок 11. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Тлумачний словник
 • Урок 12. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)
 • Урок 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)
 • Урок 14. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
 • Урок 15. РМ № 7. Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті)
 • Урок 16. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів. Складання й розігрування діалогу-розпитування з використанням синонімів та антонімів
 • Урок 17. Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів
 • Урок 18. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)
 • Урок 19. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)
 • Урок 20. Аналіз письмового переказу
 • Урок 21. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів
 • Урок 22. Групи слів за значенням. Тренувальні вправи
 • Урок 23. Контрольна робота № 2 (тест)

Розділ 2. Будова слова

 • Урок 24. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)
 • Урок 25. Використання в мовленні слів із суфіксами й префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності
 • Урок 26. Спільнокореневі слова й форми слова
 • Урок 27. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті. Уникнення помилок, пов’язаних із невиправданим уживанням спільнокореневих слів
 • Урок 28. Змінні й незмінні слова
 • Урок 29. Правопис значущих частин слова (повторення)
 • Урок 30. Написання префіксів пре-, при-, прі-
 • Урок 31—32. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використання слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)
 • Урок 33. Тренувальні вправи. Розбір слова за будовою
 • Урок 34. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)
 • Урок 35. Контрольна робота № 3 (тести)
 • Урок 36. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Розділ 3. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 • Урок 37. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
 • Урок 38. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму
 • Урок 39. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г
 • Урок 40. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
 • Урок 41. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення)
 • Урок 42. Склад. Наголос
 • Урок 43. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)
 • Урок 44. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені [е], [й], [о] у коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник
 • Урок 45. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів
 • Урок 46. Тренувальні вправи з орфографії. Засвоєння складних випадків слововживання
 • Урок 47. Контрольний диктант
 • Урок 48. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
 • Урок 49. Фонетична транскрипція
 • Урок 50. Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести)
 • Урок 51. Вимова й правопис префіксів роз- (розі-), без-
 • Урок 52. Спрощення в групах приголосних
 • Урок 53. Спрощення в групах приголосних. Тренувальні вправи
 • Урок 54. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]; [о], [е] з [і]; [е] — [о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів
 • Урок 55. Найпоширеніші випадки чергування [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з′], [ц′], [с′]
 • Урок 56. Тренувальні вправи. Чергування голосних і приголосних звуків
 • Урок 57. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
 • Урок 58. Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі
 • Урок 59. Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі (правила милозвучності). Тренувальні вправи
 • Урок 60. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови
 • Урок 61. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)
 • Урок 62. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
 • Урок 63. Основні правила переносу
 • Урок 64. Усний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом
 • Урок 65. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом
 • Урок 66. Правила вживання знака м’якшення
 • Урок 67. Уживання знака м’якшення. Тренувальні вправи
 • Урок 68. Аналіз письмового твору-роздуму на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі
 • Урок 69. Правила вживання апострофа
 • Урок 70. Уживання апострофа. Тренувальні вправи
 • Урок 71. Контрольна робота № 5

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.