umg-2015-007-сw

Українська мова та література (вигідна передплата)

180,42 грн.360,84 грн.

Передплатний індекс – 22062

Передплата на ДП Преса

Економія – 15%

Періодичність виходу – 2 рази на місяць

Обсяг — до 52 сторінок

Мінімальний термін передплати – 6 місяців

Очистити
Артикул: 22062 Теґи: ,

Опис товару

Мова — душа нації. Уміння добре володіти мовою та власним мовленням — показник, що характеризує високоосвічену та ерудовану особистість. Саме тому досконале вивчення мови — це головна мета освітнього процесу. Саме для забезпечення повноцінного навчання українській мові існує газета «Українська мова та література». Видання виходить за підтримки МОН та Академії педагогічних наук України і об’єднує кращих представників серед поціновувачів української філології. Мовознавці готові ділитися своїм досвідом та порадами щодо чистоти мовлення, літературознавці та провідні українські письменники на сторінках видання обговорюють найвідоміші зразки як сучасної, так і класичної української літератури, а фахівці із викладання предмета залюбки поділяться своїми напрацюваннями. Передплатники «УМЛ» двічі на місяць отримують збірник кращих уроків з української мови та літератури, методичні поради щодо ведення уроків, а також розробки виховних годин, занять з позакласного читання та творчих груп. Окрім того, авторський колектив відбирає найцікавішу інформацію та факти про мову і літературу, відомих діячів тощо.

Анонси та новини видання

Засоби експресії у сучасному медійному тексті жанру репортажу

У статті розглянуто засоби експресії в сучасному медійному репортажі культурномистецької тематики, наведена класифікація цих засобів за функціональними параметрами, за ступенем та за особливостями вияву інтенсифікованої мовленнєвої (мовної) виразності. Показано, що експресія в репортажах культурно-мистецької тематики аргументує зміст основної частини висловлювання, виражає емоції автора, його індивідуальне сприйняття дійсності.

Мова сприймається, пізнається й оцінюється людиною з естетичного погляду. вона також може використовуватися людиною з естетичною метою, тобто бути засобом задоволення й авторського естетичного почуття, і естетичного почуття адресата.

Категорії емоційності та експресивності перебувають у взаємозалежності. емоційне служить для вираження певних почуттів, експресивне — для посилення впливової сили слова. експресивність породжується емоційністю, проте поняття експресивності ширше, оскільки воно охоплює естетичний, нормативний та оцінний план. Емоційність інгерентна — внутрішньо властива певному слову, експресивність — адгерентна, і набувається словом у контексті.

Метою нашого дослідження було з’ясувати вживаність експресивної лексики в текстах репортажів таких україномовних інтернет-видань як «ВолиньPOST», «Тиждень.ua» і «Слово Волині» та визначити їхні стилістичні функції. Це й зумовило завдання статті, що полягають у з’ясуванні наукових поглядів щодо визначення поняття експресії та експресивності; виявленні вживання експресії в текстах репортажів та аналізі функції експресивних слів у досліджуваних текстах.

Проблема експресивності — одна з головних лінгвістичних проблем, оскільки пов’язана з емоційним ставленням того, хто говорить (або пише) до того, про що повідомляється в мовленні (у тексті). Навіть такі офіційні форми мовлення, як наукове чи ділове, можуть мати експресивне забарвлення. однак способи створення цього забарвлення різноманітні — починаючи від орієнтованості мовлення на цілісну картину світу, включаючи образно-асоціативні прийоми збудження емоційного ставлення мовця та того, хто слухає, і закінчуючи вираженням усієї палітри почуттів-ставлень у діапазоні схвалення/несхвалення того, про що говориться. Головна риса експресивності — це ті когнітивні стани психіки людини, які спонукають «прикрашати» мову, переживаючи певні емоційні стани.

Поняття мовної експресії доволі широке й розуміється в сучасній лінгвістиці узагальненим — це «сукупність семантико-стилістичних ознак одиниці мови, які забезпечують її здатність виступати в комунікативному акті засобом суб’єктивного вираження ставлення мовця до змісту чи адресата мовлення». водночас «експресивність властива одиницям усіх рівнів мови».

У сучасній лінгвостилістиці, на жаль, немає системного дослідження емоційно-експресивних засобів у медійних текстах культурної тематики. тому постає потреба здійснити опис емоційно-експресивних засобів, які вживаються у таких репортажах, що й зумовлює актуальність теми.

Питаннями мовної експресії займалися О. С. Ахманова, Т. Г. Винокур, Д. І. Галич,  М. О. Геленкова, Г. М. Колесник, І. С. Олійник, Д. Е. Розетналь, В. А. Чабаненко. На думку О. С. Ахманової, експресія — це «виражально-зображальні якості мовлення, що вирізняють його від звичайного (або стилістично нейтрального) і надають йому образності та емоційного забарвлення». В. П. Григор’єв зазначав, що «експресія — це виразність, це те, що передбачає вираження нетривіального змісту». Виразністю вислову називають експресію також Т. Г. Винокур та В. Д. Дєвкін. Г. М. Колесник бачить в експресії «те, що протиставляється стандарту, марковане».

Тобто, експресія — це виразність мовлення, така її якість, завдяки якій набувається стилістична маркованість (емоційність) і мовлення стає спроможним передати певний нетривіальний зміст.

За Чабаненком В. А. поняття мовленнєвої експресії має такі характеристики:

1) Експресія — це те, що саме породжується емоційністю, образністю мовлення, а не тільки те, що надає мовленню емоційності, образності, характерності.

2) Експресія — це інтенсифікація, підкреслення виразності, це збільшення виняткової разючої сили вислову, надання йому особливої психологічно мотивованої піднесеності.

3) Експресія пов’язана не лише з емоційним та образним (художнім), а й іншими планами вислову — вольовим, естетичним, соціально-оцінним, нормативним, формально-структурним, ситуативним і семантичним та іншими.

Поняття «експресії» та «експресивності» помилково ототожнюють. «Якщо експресія — це інтенсифікація (збільшення, підсилення) виразності, то експресивність — це вже сама інтенсифікована (збільшена, підсилена) виразність, така психологічно й соціально мотивована властивість мовного знака, що деавтоматизує його сприйняття, що підтримує загострену увагу, активізує мислення людини, викликає напругу почуттів у слухача (читача)». Тобто, під «експресивним» варто розуміти не скільки виразність, скільки інтенсифікованість, збільшення, підсилення, адже виразним є будь-який мовний знак, бо інакше він би не виконував свою функцію. Експресивність буває і мовленнєвою, і мовною. Мовленнєва виразність пов’язана з планом цілеспрямованого вживання, оновлення, а мовна — із закріпленою конотативною ознакою.

Експресивність за характером та особливостями вияву інтенсифікованої мовленнєвої (мовної) виразності може бути інгерентна та адгерентна. Інгерентна експресивність — це така експресивність, яка внутрішньо притаманна мовній одиниці. вона є постійною та невід’ємною ознакою елемента мови за будь-яких умов та у будь-яких контекстах.

Адгерентна експресивність набувається або проявляється лише в певній мовленнєвій ситуації, у певному контексті — «Ця стрічка — реконструкція життя й загибелі мамонтиці Кіки — оживила для учасників фестивалю найдавнішу історію міста». Контекст підсилює та увиразнює семантичні структури експресивних слів. Фактично будь-який стилістично нейтральний мовний елемент за певних ситуативно-контекстних умов здатний інтенсивно увиразнитись.

Також із функціонального погляду експресивність буває базова (первинна) та похідна (вторинна). Базова експресивність — це традиційно-усталена інтенсифікована виразність тих загальнонародних та індивідуально-авторських утворень, які входять до основного лінгвостилістичного фонду мови. Вторинна експресивність накладається на базову у зв’язку з певним структурно-семантичним оновленням мовного засобу.

Експресивність може мати різні характери. Інтраперсональний характер — експресивність, яка має сенс лише для того, хто її продукує. Екстраперсональний характер — експресивність, яка створюється з метою справити враження на когось.

Експресивна лексика постійно поповнюється новими словами та лексико-семантичними варіантами (зокрема й лексемами, які походять із неслов’янських мов), тобто ця лексика належить до активного лексичного шару.

Мовленнєва експресія — ознака медійного тексту, що передає думки та ідеї автора зі збільшеною інтенсивністю, виражає його внутрішній стан. Як наслідок — суттєво підсилюється емоційне навантаження висловлювання.

Експресивними мовними елементами є такі елементи, що є інтенсифіковано виразними самі собою, і ті, що є інтенсифікаторами виразності, чинниками, здатними збільшувати виразність лінгвального знака (морфеми, способи творення слів, стилістичні прийоми та т. п.) — «Не забули газетярі зі «Слова» і про тих, хто ще не визначився із любов’ю до «бісерування», боячись починати роботу через складність процесу».

Розглядаючи експресивно-стилістичне забарвлення треба зауважувати додаткову виражально-зображальну властивість мовного елемента певними умовами комунікації (мовленнєвої діяльності). Розрізняємо емоційне й оцінне експресивно-стилістичне забарвлення.

Емоційне забарвлення буває піднесеним, урочистим, пафосним, або ж зниженим і фамільярним. Прикладом урочистого піднесення може бути речення з використанням таких емоційно наснажених слів: «Експозиція стала вінцем двомісячної організаційної роботи колективу з пошуку самородків поліського краю, котрі, всупереч важким українським реаліям, виснажливій праці на землі, беруть до рук голку з ниткою і роблять цей світ кращим».

Експресивно-стилістичне забарвлення може мати різні відтінки. Оцінне забарвлення буває меліоративним (семантично позитивним) і пейоративним (семантично негативним). Так, слова зі зниженим забарвленням вживають у контекстах із відтінком відповідно зневаги, іронії чи осуду — «Митець зізнається, що за вісім років бюрократичної тяганини Луцьк його вже втомив, адже подібна історія трапилась і з пам’ятником Данилу Братковському: конкурс відбувся ще два роки тому».

Неабиякою експресивністю відзначаються фразеологізми. Експресивність фразеологізму залежить від його походження, стильової належності та від змісту, іноді форми. Найпопулярнішим прийомом посилення виразності фразеологізму є його структурна або структурно-семантична трансформація, тобто зруйнування його усталеної зовнішньої або внутрішньої форми — «Безліч списів було зламано за минулий тиждень через те, що авторську драму молодого режисера Баррі Дженкінса «Місячне сяйво» поспішили гуртом назвати «чорною гей-драмою» — вочевидь, керуючись самими лишень постерами».

Досить часто джерелом породження емоцій у сучасних пресових репортажах слугують іншомовні слова, найчастіше — варваризми (наприклад, перфоманс, флешбек та ін.) і наукові терміни — (емпіричне знання, авторська драма та ін.).

Інколи іншомовні слова не транслітеруються, що маркує їх у тексті, робить виразними — «Таку ж слабкість, softness, закидає колишньому чоловікові Сьюзен у кількох флешбеках до історії їхнього молодого кохання та розставання».

Повтор завжди доповнює висловлювання експресивним відтінком, акцентуючи або інтенсифікуючи його певний смисл. Цей прийом можемо спостерігати, коли автор репортажу хоче особливо підкреслити написане — «ЇЇ завдання — передати досвід життя реальних, а не вигаданих людей із їхніми реальними проблемами в реальному часі та реальному світі».

Особливу групу становлять експресивні слова, що в тексті пишуться в лапках. Так, наприклад, експресивно наснажене, неуживане слово в репортажі про виставку виробів із бісеру вжито в лапках — «Не забули газетярі зі «Слова» і про тих, хто ще не визначився із любов’ю до «бісерування», боячись починати роботу через складність процесу». Серед них виокремлюємо групу експресивних слів у лапках, до яких додається «так званий».

Загальновідомо, що репортаж має надавати об’єктивну інформацію, проте автори вдаються до нашарування експресивних слів, що має вплив на читача і показує ставлення автора до висвітлених подій — «Йдеться про Лос-Анджелес: це яскравий, але мертвий, стерилізований та «відфотошоплений» світ заможної артистичної тусовки, у декораціях якого сама Сьюзен, вдягнена у монохромні дорогі костюми, виглядає роботом».

Отже, ми розглянули експресивні засоби, які найчастіше вживають у текстах сучасного пресового репортажу культурно-мистецької тематики. експресивні засоби допомагають краще розкрити інтенції репортера та передати його емоційний стан. вони можуть показувати позицію автора щодо ситуації, про яку написано репортаж. а читач переживає подію разом з автором, погоджується з його думкою, сумує й радіє, хвилюється та захоплюється разом із ним. Експресія в репортажах аргументує зміст основної частини висловлювання, виражає емоції автора, індивідуальне сприйняття дійсності, сприяє естетичному впливу тексту на реципієнта.

Використані джерела

 1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: Советская энциклопедия, 1966.
 2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979.
 3. Григорьев В. П. Поэтика слова. Москва: Наука, 1979.
 4. Колесник Г. М. Мова газети в епоху НТР. Науково-технічний прогрес і мова. Київ: Наук. думка, 1978.
 5. Маслова В. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста. Минск: Вышайшая школа, 1997.
 6. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц. Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности / В. Н. Телия, Т. А. Графова, А. М. Шахнарович [и др.]; отв. ред. В. Н. Телия. Москва: Наука, 1991.
 7. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. Київ: Вища школа, 1984.
 8. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів українська мови: Монографія. Запоріжжя: ЗдУ, 2002.

Аліна СІМ’ЯЧКО,

студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

Польська, чеська та угорська латинки для української мови в XVII—XVIII столітті

Глобалізація — одна з основних особливостей сучасного світу. Майже не залишилося країн, які не були б залучені до міжнародної співпраці, що, своєю чергою, вимагає від держав створення їхнього образу для іноземних громадян — бренду. Україна не є винятком. Для налагодження повноцінного та ефективного спілкування нашої країни з іншими надзвичайного значення набуває взаємний переклад різними мовами. Усі українські власні назви — топоніми, урбаноніми, імена, прізвища, найменування компаній, періодичних видань, фольклорних героїв, національно-культурних процесів тощо — потребують адекватного перекладу, що базувався б на принципах транслітераційного стандарту української латиниці.

Але яким має бути цей стандарт? Як засобами латинського алфавіту передавати такі «суперечливі» літери, як в, г, ґ, є, ж, ї, й, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я, а також апостроф? Дослідивши 14 наявних на сьогодні систем українсько-латинської транслітерації, можемо зробити висновок: найбільш зручною у використанні та водночас такою, що враховує більшість фонетичних і граматичних особливостей української мови, є схема, розроблена Термінологічною комісією з природничих наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1994 році (ТКПН). Незважаючи на схвальні відгуки про неї як від українського експертного кола, так і від закордонних лінгвістів і лінгвісток, Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджений так званий Паспортний стандарт (КМУ 2010), і питання відтворення перелічених літер залишилося не розв’язаним.

Мова завжди є результатом культурних, освітніх, політичних і мистецьких подій на території її становлення. Значна кількість стандартів українсько-латинської транслітерації та «гарячі» дискусії стосовно кожної літери відображають складну історію нашої держави, зокрема її мовну політику в складі різних політичних формувань із XVII ст. і до наших днів. Мета цієї розвідки — дослідити особливості відтворення фонетичної системи української мови засобами латинської графіки на чеській, польській та угорській основі в XVII — на початку XVIII ст.

У XIX ст. розв’язанню проблем історичної фонології присвятили свої роботи видатні українські мовознавці — О. Потебня, П. Житецький, О. Соболевський, О. Шахматов, А. Кримський, І. Огієнко. У 20—30-х роках ХХ ст. дослідження звукової системи української мови пов’язані з іменами таких лінгвістів, як Є. Тимченко, О. Синявський, О. Курило, М. Наконечний, В. Дем’янчук. Мовознавці Л. Булаховський, М. Жовтобрюх, І. Білодід, П. Тимошенко, П. Плющ, А. Москаленко, Ю. Шевельов, В. Русанівський працювали в 50—80-х роках ХХ ст. Відомими сучасними дослідниками проблем історичної фонології є В. Німчук, Г. Півторак, П. Гриценко, М. Вакуленко, С. Вакуленко, Н. Маліневська, а також М. Мозер.

Незважаючи на потужну базу фундаментальних досліджень української історичної фонетики, тема відтворення звуків української мови засобами латинської абетки, зокрема в XVII—XVIIІ ст., є майже недослідженою. У написанні поданої статті спиралися на працю В. Німчука «Мовознавство на Україні у ХІV—ХVІІ ст.», значну увагу в якій автор приділив особливостям співвідношення між традиційною кириличною орфографією та живомовною орфоепією, а також висвітленню фонетичних особливостей граматики Івана Ужевича, написаної латинською мовою (1985 р.). Багато покликань можна знайти на книгу Н. Маліневської «Фонетична система української мови ХVІІ ст. — початку ХVІІІ ст. і латинська графіка», у якій авторка подала опис системи української мови зазначеного періоду за збірниками пісень та віршів, записаних латиницею (2005 р.). Досліджувати урбаріальні записи XVIIІ ст. допомагає книга О. Дуліченка «Писемність та літературні мови Карпатської Русі (XV—XX ст.)» (2008 р.). Взаємозв’язку між українською, польською та білоруською мовами, а також фонологічним інноваціям у XVI—XVIIІ ст. присвячено декілька статей із книги М. Мозера «Причинки до історії української мови».

Період кінця XVI — початку XVIIІ ст. став однією з найцікавіших сторінок історії нашої держави. Це час масового повстання братств, які, своєю чергою, засновували друкарні, відкривали школи, забезпечували їх підручниками, утримували вчителів і найбідніших учнів, підтримували зв’язки з громадськими та політичними діячами, науковцями та письменниками. На початок XVII ст. вже існувало 30 великих братств і стільки ж братських шкіл. Крім братських, працювали численні початкові школи при церквах і монастирях, на Поділлі й Волині діяли католицькі, єзуїтські й протестантські школи. У 1602 р. відкрито січову школу при Самарському монастирі. Високий рівень освіченості найширших верств українського населення привів до загального економічного піднесення, стрімкого зростання кількості міст, а також якісної зміни міського населення. Вершиною цього розвитку було виникнення шкіл вищого типу: у 1576 р. Острозької слов’яно-греко-латинської академії, а в 1632 р. Києво-Могилянської колегії. Навколо архимандрита Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького збиралися найосвіченіші люди того часу — Памво Беринда, Лаврентій Зизаній, Захарія Копистенський, Тарасій Земка, Касіян Сакович.

Згаданий вище контекст сприяв активному розвиткові як природничих, так і гуманітарних наук та культурного життя загалом. Саме в 1619 р. друкарня Віленського братства в Єв’є видала «Граматіки Славенскія правилноє синтаґма» Мелетія Смотрицького — книгу, яка вплинула на розвиток української, білоруської, російської, сербської, болгарської та румунської мов. Іншим важливим мовознавчим здобутком в Україні цього періоду стала низка словників, граматик і літописів: видання І. Федорова, граматики Л. Зизанія, І. Ужевича, «Лексикон» П. Беринди, «Учительноє Євангеліє» К. Ставровецького, Густинський літопис. У Москві Єпіфаній Славинецький та Арсеній Корецький завершили укладання рукописного словника «Лексиконъ словено-латинській» з 7500 статтями. У першій половині XVIIІ ст., незважаючи на початок цензури українських книжок у Московській державі, складено козацькі літописи — Літопис Самовидця, Літопис Григорія Граб’янки та Літопис Самійла Величка, а також створено анонімний рукопис «Семимовний лексикон», у якому подано відповідники грецькою, турецькою, вірменською, українською та румунською мовами до 22—25 тис. слів.

Яким же було значення латини в процесі розвитку української мови в XVII—XVIIІ століттях? На теренах Західної Європи латинська мова здавна стала міжнародною, набувши при цьому універсального характеру. Хоча в цей період уже з’являються наукові твори національними мовами, латина ще надовго залишається основним засобом розвитку культури, науки, освіти та багатьох інших галузей суспільного життя. У країнах Східної Європи, і в Україні також, латинська мова не набула такого всеохопного характеру. Після прийняття християнства на цих територіях утверджується церковнослов’янська мова. Історично зумовленим типом письма стає кирилиця.

Водночас входження частини українських земель до складу Речі Посполитої сприяло поширенню тут латинської мови. Разом із «сімома вільними науками» вона викладалася в більшості братських шкіл. Особливо ґрунтовні знання цієї мови здобували вихованці Києво-Могилянської академії, де в 1635 р. Петро Могила навіть заснував латино-польський відділ друкарні Києво-Печерської Лаври. Система вивчення латини була ретельно продуманою й забезпечувалася найкращими в Європі підручниками. Більше того, латиною писалися курси давніх українських поетик і риторик.

Іван Огієнко в «Історії української мови» зазначає про надзвичайний вплив польської мови на українську: «За цього ж часу позначився сильний вплив мови латинcької на нашу мову, що по канцеляріях творив в XVI—XVIІ віках т. зв. макаронічну мову: мішанину мови живої, польської й латинської. […] Взагалі ж за цієї доби наша літературна мова помітно рве з старою літературною мовою попереднього часу, нерідко замінюючи давні форми й слова на нові. […] як я вище підкреслював, українська мова помітно відійшла, скажемо, від мови російської, що пильно трималася мови давньої».

Агатангел Кримський у праці «Нарис історії українського правопису до 1927 року» теж зазначає про ще одну правописну течію — латинку, «себто коли треба віддати звуки «ш», «ч», «ж», то пишеться sz, cz, ż». Одним із авторів популярних українських інтермедій, записаних латиницею, мовознавець називає Якуба Гаватовича, звертаючи увагу на те, що він був не єдиним українським письменником того часу, який писав за допомогою латинського алфавіту. «Oy v mistu Pereaslavlu, posered rinku, prodavala babuseyka toy hrin», «Oy riczko Styru» — українські сатиричні вірші, теж записані латиницею, що збереглися  до наших днів.

У праці «Очеркъ литературной истории малорусскаго нарѣчія въ XVII вѣкѣ» Павло Житецький називає церковнослов’янський літературним фокусом — уніформою для всіх народних діалектів, що звільняла як читача, так і письменника від необхідності знати ці діалекти. «Положительно можно сказать, что этого стариннаго языка никто надлежащимъ образомъ не зналъ ни въ Южной, ни въ Сѣверной Руси». У того ж Павла Житецького знаходимо ще одну цікаву цитату українського письменника та церковного діяча Сильвестра Косова: «Поѣдетъ бѣдняга Русинъ на трибуналъ, на сеймъ, или на сеймикъ, въ уѣздный городской судъ или земскій, — bez laciny płaci winy! Ни судьи, ни стряпчаго, ни ума, ни посла. Смотритъ только то на того, то на другаго, вытаращивъ глаза, как коршунъ».

Хоча «перемогу мав Мелетій Смотрицький із своєю об’єднувально-правописною граматикою «Сѵ́нтагмою» і церковно-слов’янським альфабетом, з його ѣ, з твердим знаком ъ й іншими неживими книжними особливостями», усі зазначені вище обставини призвели до того, що у XVII ст. саме тексти, написані латинкою, були насичені живомовними елементами, адже в більшості кириличних джерел писарі дотримувалися етимологічного правопису, що їх нівелював.

Для цієї розвідки взято по одному українському твору/документу, записаному латинкою на чеській, польській та угорській основі, та досліджено процес відтворення українського тексту засобами латинської абетки.

У праці академіків Олексія Шахматова та Агатангела Кримського «Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI—XVIII в.в.» знаходимо галицьку гуцульську пісню в чеському записі XVI ст., передруковану з чеської граматики Яна Благослава — видатного чеського вченого й культурно-освітнього діяча — 1571 р.

Якщо спробувати проаналізувати пісню з погляду відтворення сучасних українських звуків засобами латинської абетки XVII ст., то отримаємо таблицю 2  українсько-латинської транслітерації на чеській основі:

У третьому рядку таблиці наведено кількість словоформ з тією чи тією літерою — латинським відповідником до літери з тексту, реконструйованого Іваном Франком. У четвертому рядку подано загальну кількість словоформ зі згаданою літерою. Бачимо, що вже на той момент суперечливими літерами були е, и, і, й, л, н, о, с, у, х, ч, ю, я. Процес відтворення залежав від позиції літери в слові, наголосу, ритмічних особливостей пісні, для дієслів — від дієвідміни.

Як джерело для формування подібної таблиці на польській основі було обрано 20 перших рядків з інтермедії Якуба Ґаватовича 1619 р. Інтермедії — невеличкі комічні замальовки з життя «простих» людей — вважають першими зразками української драматичної літератури. Обраний нами твір був додатком до трагедії на 5 актів про смерть Івана Хрестителя. Подаємо в латинці та кирилиці.

Частина інтермедії «Про Климка і Стецька» Якуба Ґаватовича латинкою та кирилицею (Таблиця 3)

Текст латинкою Текст кирилицею
Klimko:Sczo tut ty, pobratyme, sobi porablaiesz?Kazy mini, iak żywesz ta iak sia maiesz.

 

Stecko:

Ja tut ne roblu nycżoho.

Oś ydu do domu swoho,

Ta y z toiemy horscżkami, jak z swoimi suśidamy.

 

Klimko:

Ta na scżo tak mnoho maiesż?

Lyboy na żonku kydaiesz?

 

Stecko:

Nascżo?! Cy choczesz wiryty, scżo lublu chorosze żyty,

Wśioho dostatok waryty każu, ta sia ne kurcżyty,

Tak iako przynależaiet spodarowi, scżo wśie maiet.

 

Klimko:

Bochme-ś cżołowik choroszy. Lyboy maiesz mnoho hroszj?

 

Stecko:

Ta scżo, maiu!

 

Klimko:

Ta dobytok?

 

Stecko:

Maiu, tot na polu wszytok. Sut tamo vwcy, barany, kotromi cżastuiu pany.

Sut woły ta y korowy. Wśie maiu, koli-m zdorowy.

 

Klimko:

Ta u mnoho pula maiesz?

 

Stecko:

Maiu. Ta sczo tak pytaiesz?

 

Klimko:

Bo chocżu toby służyty, z toboiu wik prowadyty.

 

Stecko:

Koli chocżesz — harast, służy. Chot sia y szynkarkom dluży.

Koli piniżi maiemo, wśie my toie popłatymo.

Lisze choć werne służyty

Клімко:Що тут ти, побратиме, собі порабляєш?Кажи міні — як живеш, та як ся маєш?

 

Стецко:

Я тут не роблю ничого.

Ось иду до дому свого,

Та из тоєми горщкамі,

Як з своімі сусідами.

 

Клімко:

Та нащо так много маєш?

Льибой на жонку кидаєш!?

 

Стецко:

Нащо?! Ци хочеш вірити, що люблю хороше жити?

Всього достаток варити кажу, та ся не курчити,

Так, яко пшиналєжаєт сподарові, що всє маєт.

 

Клімко:

Бохме-сь, чоловік хороши! Льибой маєш много гроши?

 

Стецко:

Та що, маю!

 

Клімко:

Та добиток?

 

Стецко:

Маю тот на полю вшиток. Сут тамо увци, барани, котромі частую пани.

Сут воли та и корови. Всє маю, колі-м здорови.

 

Клімко:

Та и много пуля маєш?

 

Стецко:

Маю. Та що так питаєш?

 

Клімко:

Бо хочу тоби служити, з тобою вік провадити.

 

Стецко:

Колі хочеш — гараст, служи. Хот ся и шинкарком длужи.

Колі пініжі маємо, всє ми тоє поплатимо.

Ліше хоць верне служити

За аналогією до таблиці 4 українсько-латинської транслітерації на чеській основі формуємо таблицю на польській основі.

Якщо порівнювати польську латинку з чеською (яка є давнішою), то з переліку суперечливих літер зникають літери е, н, о та х, натомість додаються ж, ц, ш, щ. Літери а, б, в, г, д, к, м, п, р, т передаються за допомогою одних і тих самих відповідників. В обох латинках для пом’якшення приголосних використовують діакритичні знаки на кшталт ń в чеській основі, ś, ż — у польській. У польському варіанті використовують цікаве слово, де м’якість l позначається літерою y, що йде слідом за нею — lyboy.

Для відтворення українських літер ш та ч у чеській латинці використовують діакритичні знаки — š та č. У польському записі української інтермедії ці літери відтворювалися за допомогою двознаків — sz та cż. Цікавим є передання літер є, ю, я на початку слова або в середині після голосної. У чеській вони здебільшого передаються двознаками за участі літери jja, ju, je. У польській j змінюється на іia, iu, ie. Також літера u у чеській латинці частіше передавалася знаком і, а в польській — знаком y.

Варто також зауважити, що в обох латинках літера г передається за допомогою літери h (hłuboký, harast, mnoho).

У праці Андрєя Пєтрова «Матеріалы для исторіи Угорской Руси» (Сборник Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи наукъ) зазначено: «Угорская Русь получала рукописи и печатныя книги съ одной стороны изъ Галичины и вообще южной Руси, а также и изъ предѣловъ русскаго государства». У XVII—XVIIІ ст. переважання в духовному й взагалі культурному житті закарпатських українців церковно-релігійних тем призвело до зближення місцевої мови з церковнослов’янською. Через тісний взаємозв’язок із Галичиною в неї почали просочуватися полонізми та латина, а знання мадярської мови дало місцевому населенню змогу читати мадярські книги. Тож ще у XVIIІ ст. ця частина України не могла похвалитися якоюсь більш чи менш єдиною мовою.

На противагу XVII ст., яке було добою майже безперервних воєнних заколотів, XVIIІ ст. стало часом спокійного розвитку Закарпаття. Панування Марії Терезії та Йосифа II запам’яталося деякими пільгами для селян і низкою інших реформ. Серед них і «урбарна регуляція» 1766 р., яка брала під охорону селянські земельні наділи.Для дослідження українсько-латинської транслітерації на основі угорської латинки обрано текст присяги селян з урбара 1774 р. села Плоскановиця — друкованого формуляру угоди між панами й селянами Угорщини про повинності й права селян, який мав уточнюватися в кожному селі. На думку Андрєя Пєтрова, урбар є першою друкованою пам’яткою української народної мови Закарпаття.

Присяга селян з тексту урбара, знайденого А. Пєтровим (Таблиця 5)

Текст латинкою Текст кирилицею
Ja N.N. Bozsu sja na zsivoho Boha, Svatu Trojczu Occza I Szina I Ducha Svjatoho Precsistu Pannu Mariju i na vβi Boβhi Svatij, zse ja na Buk odlozsivsse usjkÿ Sztrach, Hniv, lyubov moju, vlaβnii choβen abo Skodu abo chodj Jakÿ lyudβkÿ Pozor na wsitkÿ toti Hotory (!) zvidovati sja ot mene buduty. Szpravedlive odpowidati budu, jak Szvoje tak insich tutesnich obivatelyi iminuje i chogy jakÿ Dobroβti Skodi abo nedohotkÿ at (!) βoho Szela virno upovim I na kulyko znã ani najmense ne zataju. Tak mi bozse Pomahaj etc Я, Н.Н., Божу ся на живого Бога, Святу Тройцу, Оцца, І Сина, І Духа Святого, Пречисту Панну Марію і на всі Божі Святіі, же я, на Бук одложивше усяку Страх, Гнів, любов мою, власніі хосен або Шкоду або ходь Яку людску Позор на вшитку тоті Готори (!) звідоваті ся от мене будуть. Справедліве одповідаті буду, як Своє так інших тутешніх обівателиі імінує і ходь яку Добрості, Шкоді або недоготку ат (!) сого Села вірно уповім І на кулько зна ані найменше не затаю. Так мі боже Помагай тощо

Під текстом присяги знаходимо позначки А. Пєтрова «ch = х, cs = ч, cz = ц, s = c, рідше ш, ss = ш, β = с, sz = c, zs та 1 раз βh = ж, gy = дь, ly = м’яке л, ty = ть». Оскільки нам не вдалося знайти цей текст у кириличній транскрипції, використовуючи матеріали А. Пєтрова та О. Дуліченка, ми записали присягу кирилицею власними силами.

На його основі побудували відповідну таблицю 6 українсько-латинської транслітерації на угорській основі.

У способі транслітерації українського тексту угорською латинкою «суперечливими» літерами стають а, в, ж, и, с, у, ц, ш, ю, я. До вже «звичних» уперше додається літера в — в угорській вона може передаватися двома літерами v і w, та літера аа та ã відповідно.

Також уперше ми маємо приклади пом’якшення приголосних l, t та g за допомогою літери ylyubov, buduty, chogy.

Українські літери ж, ц, ш, х та ч в угорській латинці передаються двознаками — zs/βh, cz, ss, ch та cs відповідно.

Угорська латинка використовує як символ j, так і символ y для передачі українських літер ю та я. Щодо літери ю, то в середині слова після голосного бачимо ju, після приголосного — yu. У випадку з я і на початку, і в середині слова, після голосного й приголосного маємо ja.

Для запису літери г ця латинка теж використовує тільки літеру h (hniv, boha, svjatoho).

Особливо хочеться виокремити виняткову працю в історії староукраїнської філології — «Граматыку Словенскую» Івана Ужевича 1643 р. Назвавши її церковно-слов’янською, автор познайомив західноєвропейських філологів із українською мовою XVII ст. Граматика написана латинською мовою та містить відомості про польську, чеську, хорватську мови, а також грецьку та давньоєврейську. Цікавою для нас вона є через таблицю, що має транскрипцію староукраїнських літер латинською графікою — знаками французького й польського правописів (наприклад, азъ — Az, буки — Buki, вѣди — Viedi, живѣте — giuite, мыслѣте — mysliete, нашъ — nasz, ирцѣ — ircy, слово — słowo, ща — chtcha, ижица — igitsa тощо). 

XVII—XVIIІ ст. стали періодом бурхливого розвитку освіти й науки майже на всій території України. Засновувалися міста, зміцнювалися національно-визвольні рухи, найширші верстви населення отримували освіту, головною ознакою якої була всебічність. Саме в цей час заснували Острозьку слов’яно-греко-латинську академію та Києво-Могилянську колегію. Ці умови зумовили розквіт української літератури та мовознавства: видані «Граматіки Славенскія правилноє синтаґма», «Лексикон», «Учительноє Євангеліє», а також козацькі літописи.

На теренах Західної Європи основним засобом розвитку культури, науки, освіти та багатьох інших галузей суспільного життя стала латинська мова. В Україні ж, незважаючи на факт викладання латини в усіх братських школах та надзвичайно високий рівень вивчення її в Києво-Могилянській академії, вона так і не досягла таких масштабів використання, як у Західній Європі. Після прийняття християнства на цих територіях утвердилася церковнослов’янська мова. Історично зумовленим типом письма стала кирилиця.

Водночас завдяки постійному живому зв’язку українського населення з Річчю Посполитою та необхідністю «виживати» поряд із польською й латиною староукраїнська зазнала відчутних трансформацій і дуже віддалилася від церковнослов’янської. Ця давня мова, яку за висловом П. Житецького, уже ніхто не знав ані в Україні, ані в Московії, просто не встигала фіксувати у своїй орфоепії фонетичні зміни, що відбувалися в «простій» мові. Так у XVII столітті джерелом живомовних елементів стали українські тексти, записані саме латиницею, а не кирилицею, адже в останній писарі продовжували дотримувалися етимологічного правопису.

Порівнявши між собою тексти на основі чеської, польської та угорської латинки, ми дійшли висновку, що її автори намагалися пристосувати українські літери та звуки до можливостей того алфавіту, чию латинку вони використовували. Якщо говорити про всі три латинки, то неоднозначність спостерігається у відтворенні таких літер, як а, е, в, ж, и, і, й, л, н, о, с, у, ц, х, ч, ш, щ, ю, я. Тільки літери б, г, д, к, м, п, р, т передавалися за допомогою одних і тих самих символів.

Для пом’якшення приголосних використовувалися діакритичні знаки на кшталт ń у чеській основі, ś, ż — у польській. У польському варіанті зустрічається цікаве слово, де м’якість l позначається літерою y, що йде слідом за нею — lyboy. В угорській вже маємо приклади пом’якшення приголосних l, t та g за допомогою літери ylyubov, buduty, chogy.

Для відтворення українських літер ш і ч, у чеській латинці використовують діакритичні знаки — š та č. У польському та угорському записах ці літери відтворювалися за допомогою двознаків — sz та cż, а також ss та cs відповідно. Для відтворення українських літер ж, ц та х в угорській латинці теж використовувалися двознаки — zs/βh, cz та ch відповідно.

Цікавим є передання літер є, ю, я на початку слова або в середині після голосної. У чеській вони здебільшого передаються двознаками за участі літери j ja, ju, je. У польській j заступається і ia, iu, ie. Угорська ж латинка використовує як символ j, так і символ y. У випадку з ю, то у середині слова після голосного бачимо ju, після приголосного — yu. У випадку з я і на початку, і в середині слова, після голосного і приголосного маємо ja.

Літера и у чеській і угорській латинках частіше передавалася знаком і, а в польській — знаком y. Варто також зауважити, що у всіх трьох латинках літера г передається за допомогою літери h (hłuboký, harast, mnoho, hniv).

Наявність такої великої кількості українських текстів, записаних латиницею, яскраво ілюструє концепцію М. Ґайдеггера про те, що мова здобуває герменевтичну, а не лінгвістичну інтерпретацію, коли стає реальністю «тут-буття» і «домом буття», коли вона починає створювати «другий світ».

Перспективним вважаємо подальше збирання джерел та їхній аналіз щодо передачі українських літер засобами латинської абетки у період з XIХ по ХХІ ст., а також поглиблення цього дослідження за допомогою нового матеріалу. Найголовнішою метою вважаємо привернення уваги експертного кола до проблеми існування у світі понад 20 варіантів українсько-латинської транслітерації, а також створення та офіційне затвердження однієї таблиці українсько-латинської транслітерації, єдиної для внутрішнього й зовнішнього використання, незалежно від мети та цільової аудиторії.

Використані джерела

 • Дуліченко О. Писемність та літературні мови Карпатської Русі (XV—XX cт.) (2008 р.). Ужгород: Издательство В. Падяка, 2008.
 • Житецький П. Очеркъ литературной истории малорусскаго нарѣчія въ XVII вѣкѣ. Кіевъ: Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889.
 • Ізборник. URL: http://izbornyk.org.ua/index.html (дата звернення: 02.04.2018).
 • Інтермедія «Про Климка і Стецька» / Реконструкція кирилицею. URL: http://www.ukrlit.vn.ua/lib/gavatovich/83wm8.html (дата звернення: 02.04.2018).
 • Кримський А. Нарис історії українського правопису до 1927 р. Записки Історико-філологічного відділу УАН. Київ, 1929. Кн. XXV.
 • Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови. Київ: К. І. С., 2004.
 • Маліневська Н. Фонетична система української мови ХVІІ ст. — початку ХVІІІ ст. і латинська графіка. Оломоуц, 2005.
 • Міньковська І. Транскрибування і транслітерування: можливості і проблеми застосування в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / Гол. ред. Н. Л. Іваницька. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2015. Вип. 22.
 • Німчук В. Мовознавство на Україні у ХІV—ХVІІ ст. Київ: Наукова думка, 1985.
 • Огієнко І. Історія української літературної мови / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2001.
 • Пєтров А. Матеріалы для исторіи Угорской Руси (Сборник Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи наукъ. Томъ LXXXIV, № 2). С.-Петербургъ: Типографія императорской академіи наукъ, 1908.
 • Пісня «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» / Реконструкція Івана Франка. URL: http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E,_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E (дата звернення: 02.04.2018).
 • Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI—XVIII вв. Київ: Видавниче т-во «ДРУКАР», 1922.

Статтю опубліковано в збірнику Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. Мелітополь: МДПУ  ім. Б. Хмельницького, 2017. Вип. 7. 285 с.

Ірина Міньковська, менеджерка із PR і партнерства руху EdCamp в Україні

газета "Українська мова та література", №9-10 травень 2018

Нетрадиційний підхід до ліквідації відставання з мови

У статті йдеться про поняття грамотності й ефективні способи її формування. Це не може бути зазубрювання правил і прикладів, зорієнтованих на певний етап перевірки. Навчити учнів грамотно писати й висловлювати власні думки можна лише в тісному зв’язку з розвитком їх мислення й мовлення, із формуванням у них потреби в грамотності та умінні вчитися. Зокрема, із такими видами навчальної роботи, як самостійний добір ілюстративного матеріалу до правил, складання словосполучень, речень, фрагментів тексту, взаємоперевірка учнівських робіт.

Працюючи багато років як репетитор та після розмови на професійні теми з сусідкою, теж вчителькою, за плечима якої близько 30 років стажу, вдалася, за її ж порадою, до вимушеного експерименту, спрямованого на покращення грамотності учнів. Тому вирішила підійти до проблеми не від правила, а від змісту висловлювання, щоб зробити щось потрібне.

Першим завданням, яке я поставила перед собою, — навчити учнів розрізняти мовні одиниці, виділені в зв’язному тексті речення, або навіть слова (що виявилось необхідним для правильного написання слів разом і окремо — на зразок написати і на письмі, вкупі і в купі тощо), тобто звертала увагу на логічний бік мови, на зміст висловлювань. Для того щоб учні назавжди усвідомили, що таке речення, навчились будувати їх і сприймати як певну одиницю інформації (закінчену думку), я запропонувала текст без розділових знаків і великих букв, який учні повинні були розчленувати на речення.

Він міг бути заздалегідь написаний на дошці, спроектований на екрані або продиктований окремими словами, без потрібної інтонації. Після виділення учнями речень текст детально аналізувався. У кожному реченні потрібно було встановити зв’язок між словами, поставити необхідні запитання й кожен відразу бачив, у якому реченні в нього немає закінченої думки, а в якому є зайві слова. Одночасно з граматичним проводився також інтонаційний аналіз речення, зверталась увага на взаємний зв’язок змісту речення, інтонації та пунктуації.

Окрім цього завдання, учні повинні на кожному уроці придумати по кілька речень, по можливості зв’язати їх за змістом і при тому використати ту граматичну конструкцію, яка вивчається. Такого ж типу завдання пропонувались і для домашньої роботи. Необхідність інтенсивно працювати давала свої позитивні наслідки: було покінчено з пасивним засвоєнням матеріалу, в учнів поступово вироблялась звичка на практиці застосовувати набуті знання. Посилився інтерес до роботи, бо кожен міг працювати відповідно до своїх здібностей, знань і попередньої підготовки. Якщо слабші учні ледве-ледве складали примітивні окремі речення, слідкуючи, щоб лиш у них була закінчена думка, то сильніші в цей час придумували невеличкі твори-мініатюри. А в цілому всі думали, усі працювали, усі рухалися вперед.

Практикувалося й колективне складання невеликих творів на визначену тему і з певним граматичним завданням. І хоч у такій роботі активну участь брали сильніші учні, усе ж і слабшим користь була значна: вони бачили, як треба придумувати речення, як пов’язувати їх між собою, послідовно висловлюючи думку. Так, під час вивчення теми «Вставні слова» учні колективно складали невеличкий твір «Плани на літо».

Безперечно, кожен із нас мріє побувати в цікавих походах та екскурсіях. Активний відпочинок, напевно, найцікавіший вид відпочину, найзахоплюючий. Нашим туристам, наприклад, надовго запам’ятається похід у Карпати, у якому учні, по-перше, познайомилися з багатим історичним минулим Прикарпаття, по-друге, відпочили, набралися сил.

Буквально через декілька уроків «проблема речення» перестала існувати. Однак не всім давався зв’язний виклад, та й самі речення в багатьох були якісь невикінчені, невиразні, я помітила, що під час їх складання учні думали лише про одне: як би не помилитися. Проблеми виразності висловлення думки, стилістичної різноманітності, нарешті, краси вислову для них ще не існувало.

Щоб усунути цей недолік у розвитку писемної мови учнів, застосовувала такі форми роботи: доповнення речень прикметниками, прислівниками й іншими частинами мови задля якнайбільшої виразності думки; вільні диктанти, у яких спочатку зачитувалось по 1—2 речення, а потім уривки поступово збільшувалися; висловлення тієї ж думки різними способами (кількома простими або одним складним реченням, складнопідрядним або складносурядним реченням, складнопідрядним реченням чи реченням із поширеними або відокремленими другорядними членами і т. п.).

 

 

Приклади таких тренувальних вправ:

1) Навколо школи розкинувся парк. У ньому багато алей. Є тут рідкісні дерева.

Навколо новозбудованої триповерхової школи велично розкинувся старовинний парк із тінистими алеями, із багатьма рідкісними породами дерев.

2) Найбільшу увагу відвідувачів виставки привертали картини Шевченка.

Найбільшу увагу всіх, хто відвідував виставку, привертали картини Шевченка.

Найбільшу увагу всіх, хто відвідував виставку, привертали картини, намальовані художником Шевченком.

Найбільшу увагу всіх, хто відвідував виставку, привертали картини, які намалював художник Шевченко.

 

 

Між учнями виникало своєрідне змагання: хто знайде найбільше способів висловлювання думки. Усі працювали дуже активно. Крім того, була добра можливість поговорити про вживання тих чи тих конструкцій, про уникнення одноманітності в побудові речень. Словом, усі завдання були спрямовані на те, щоб учні якнайсерйозніше вдумувались у зміст слів та будову речень.

Одночасно з такою роботою суто піготовчого змісту велику увагу приділяли на уроках мови іншим видам тренувальних вправ. Деякі з них були досить простими. Так, після написання кількох вільних диктантів було застосовано перехідний вид роботи від диктанту до переказу. Текст зачитувався вже не окремими реченнями чи групами речень, а цілими закінченими за змістом уривками, які учні переказували, а потім слухали наступний уривок. У кожному такому уривку усно визначали головну думку й тим самим підходили до розуміння плану в переказі. Пізніше писали перекази, спочатку прості, а згодом з елементами аналізу, стислі перекази, творчі перекази з самостійним продовженням, а на уроках літератури — відповіді на запитання з аргументацією.

Для такого типу робіт відводились окремі уроки. Але працювали над розвитком мовлення учнів на всіх уроках. Навчальний матеріал — синтаксис складного речення — дав змогу застосовувати найрізноманітніші письмові роботи. Як тренувальні вправи використовували написання мініатюр-описів (на теми «Наш парк», «Наша вулиця», «В майстерні» тощо), твори-мініатюри за картиною «Приїзд в гості», твори-міркування («Справжній товариш», «Як я розумію дружбу»), розповідь («Радісна звістка», «Щасливий день»), твори з використанням власного досвіду («Трудовий день», «Робота в майстерні») та ін. Не було жодного уроку, на якому учні не писали б все нових і нових видів робіт. І більшість з них почали досить швидко прогресувати. Такі види завдань збагачували лексику учнів, розвивали уявлення про стилістичні функції слова, сприяли виробленню навиків послідовного викладу думок, і, водночас, допомагали засвоїти правопис багатьох слів (технічні терміни тощо).

Досягненню успіху на уроках мови допомогло цілеспрямоване використання й уроків літературного читання. Адже не достатньо дати дітям завдання й вимагати якнайкращого його виконання. Треба, щоб кожен уявляв це якнайяскравіше, мав перед собою чіткий зразок, ідеал, до якого треба прагнути. Іноді такі зразки доводилося писати самостійно, переважно тоді, коли учні повинні були давати аргументовану відповідь на запитання. Так, було написано й зачитано учням роботу на тему «Чому А. С. Малишко назвав свою поему «Прометей»?». Іноді як зразок використовувались кращі роботи учнів. Однак, здебільшого, як при­клад для учнів використовувала програмові твори з літератури або уривки з них. Прочитали у творі красивий пейзаж чи портрет — аналізують засоби його створення, виявили жвавий емоційно наповнений діалог — роблять висновки про майстерність письменника. І після цього обов’язково — пробують застосувати власні здібності: описати природу, трудовий процес, інтер’єр чи портрет, передати якусь подію через розмову, в діалогічній формі. Деякі учні почали виявляти добре знання мови, учитися висловлювати свої думки й спостереження.

 

Ось приклад опису учениці Ольги К.:

Ранок у лісі

Ранок. У лісі тихо, тільки ледве чутно шелестять молоденькі листочки. Дерева урочисто чекають сонця. Ось-ось воно з’явиться над горизонтом.

На сході вже почервонів край неба. Через деякий час із-за обрію показались перші промені. Вони упали на листочки дерев, покриті прозорими перлинками роси. І ось цілий ліс, освітлений сонцем, вже виграє золотими іскрами.

Прокидаються пташки і починають свою вранішню пісню. Як їх тут багато! І стукіт дятла, і цвірінькання горобців, і ніжний спів жайворонка — усе злилося в одну бадьору мелодію.

Із зеленої трави виглядають голубими очицями фіалки, а над ними безтурботно кружляє жовтенький метелик.

Весь ліс радісно зустрічає ясний весняний день.

 

Звичайно, такі спроби дуже часто виходили невдалими, але навіть і сама невдача давала велику користь: учні бачили, як далеко їм ще до того, щоб вільно володіти всіма багатствами рідної мови. Але водночас кожен успіх показував, що намагання не безнадійні, що наполеглива праця не марна. Тому ніколи не відмовлялася від такої роботи, нехай і не цілком посильної для кожного учня, але здатної максимально мобілізувати його творчі можливості. Навіть тоді, коли в класі вивчали вірші, учням пропонувала скласти строфу тим чи тим розміром. І хоч більшість спроб не можна було назвати вдалими, були серед них і добрі, а головне — така робота дуже подобалася дітям.

 

Ось декілька прикладів таких вправ:

Падають сніжинки —

Білії пушинки.

Надіваю ковзани.

Ой, які легкі вони!

Мчу, як вітер, по льоду.

Ви не бійтесь, не впаду.

(Анатолій К.)

 

Випав зранку сніг пушистий,

Кругом біло стало,

І дітвори з санчатами

Вийшло в двір чимало.

(Ганна Г.)

 

Пізніше подібні завдання практикувались і в старших класах та дуже сприяли розвиткові мови та загальному розвиткові учнів. Вони помітно збагачували свій активний запас слів, училися працювати над добором слів, над вибором форми, необхідної для найбільш яскравого висловлення своєї думки.

Уся ця робота тривала до кінця першого семестру. Звичайно, за цей час знання більшості учнів поглибилися, зміцніли орфографічні навички, хоч питанням правопису ніколи не відводилось окремого часу. Та головний результат був ще не стільки практичний, скільки психологічний. У класі не залишилось жодного учня, який би не виявив зацікавлення до навчання. Кожен повірив у свої сили і одночасно побачив, що перед ним непочатий край роботи, при чому роботи цікавої, захоплюючої, творчої, зовсім не такої нудної, як зубріння сотень правил і винятків із них.

Уже тоді частина учнів писала досить задовільно, особливо ті, які допускали раніше багато синтаксичних помилок. Але знань з орфографії в багатьох учнів було не достатньо. У слабших учнів не було ще й задовільних навиків зв’язного мовлення. Зрозуміло, що при високому загальному темпі роботи в класі дехто не встигав йти в ногу з усіма учнями. Потрібні були додаткові заняття. І їх було проведено під час зимових канікул. Учні, які писали погано і, так не могли одержати позитивних оцінок, не були зразу зараховані в розряд двієчників. Їм було роз’яснено, що виставлення оцінки для них переноситься на початок наступного семестру. Це стало додатковим стимулом активності в роботі, новою запорукою успіху.

 

Тому робота, яка була проведена, дає мені  змогу зробити такі висновки:

1. Можливості пізнавальної діяльності учнів досить великі, тільки вони не завжди повно розриваються і використовуються в навчальній роботі.

2. Для повнішого використання цих можливостей потрібно зацікавити учнів, викликати в них потребу в знаннях, забезпечити активність кожного учня в навчальному процесі, подбати про широке поле для його практичної діяльності.

3. Повноцінної грамотності можна досягти не зубрінням граматичних правил і винятків з них, а тільки через розвиток мислення й мовлення учнів.

4. Для досягнення успіху необхідна велика кількість практичних робіт, переважно творчого характеру, і повна самостійність під час їхнього виконання.

5. У процесі навчання абсолютно потрібним є індивідуальний підхід до учнів, без чого неможливе повне використання здібностей і можливостей кожного.

6. Вивчення мови треба якнайтісніше пов’язати з іншими видами діяльності учнів, домогтися, щоб оволодіння мовою стало не самоціллю, а необхідною умовою підготовки до життя, до участі в суспільному житті.

 

Отже, грамотний не той, хто не допустить жодної помилки, а той, хто ґрунтовно й переконливо висловить власні думки й почуття (які треба мати).

Використані джерела

 • Оконь В. Основы проблемного обучения. Москва: Просвещение, 1968.
 • Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. Київ: Радянська школа, 1982.
 • Скуратівський Л. В. Пізнавальні завдання з української мови. Київ: Радянська школа, 1987.

 

Мирослава КРИСЬКІВ, кандидат педагогічних наук,

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

газета "Українська мова та література", №9-10 травень 2018

 


Рекомендуємо

4


Тема

Ірина Міньковська Польська, чеська та угорська латинки для української мови в XVII—XVIII столітті

6

Ірина Міньковська Єдина система українсько-латинської транслітерації як інструмент європейської інтеграції України

15


9-й клас

Наталія Перетятько Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті) у контексті проблеми «Нобелівська премія й Україна» Урок розвитку зв’язного мовлення

18


Методична скарбничка

Олена Кобилинська Диктанти з української літератури 8-й клас

23

Олеся Ніколаєнко Поточний контроль як невід’ємна частина засвоєння програмового матеріалу учнями 9-й клас

29

Карина Луценко Буктрейлер як інноваційний метод підвищення читацького інтересу школярів у співпраці з батьками

62

Михайло Зігман Домашнє завдання як важлива складова частина навчально-виховного процесу

69


Ключ розуміння

Ніна Тарасюк Колискова пісня як невичерпна скарбниця виховних засобів усної народної творчості

78

Ніна Тарасюк Магічна сила колискових пісень

82

Мирослава Криськів Нетрадиційний підхід до ліквідації відставання з мови

85

Роботи переможців конкурсу «Панорама творчих уроків — 2018»

 

ОЛЕКСАНДР ГАВРОШ «НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ІВАНА СИЛИ». Урок-ділова гра «У редакції газети»

Нетрадиційний урок з української літератури проходить у формі ділової гри «У редакції газети». Під час уроку учні об’єднуються в групи-відділи, кожен із яких працюватиме над певною рубрикою. На дошці є макет газети. Упродовж часу, відведеного на роботу, відділи мають опрацювати завдання та презентувати його, оформивши рубрику газети. Учитель виконує роль редактора, який оцінює роботу відділів, коригує матеріали рубрик та дає дозвіл на їх «друк». У кінці уроку учні отримують продукт діяльності — газету з рубриками. Розроблений урок побудований на засадах інтерактивного навчання, що сприяє творчому розвитку та пізнавальній активності школярів.

Мета: продовжити аналіз повісті О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили», характеристики щедрого на добро головного героя твору як особистості; розвивати вміння учнів формулювати основну думку твору, висловлювати своє ставлення до зображуваного; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, кмітливість; формувати й розширити світогляд учнів; виховувати почуття пошани до української літератури, мистецтва слова, повагу до творчості О. Гавроша; прищеплювати доброту, чуйність, мужність, відповідальність за доручену справу.

Тип уроку: комбінований.

Форма-проведення: урок-ділова гра «У редакції газети».

Обладнання: комп’ютер, підключений до мережі Інтернет, шаблон газети «Наші герої», назви відділів, завдання відділам, гирі для жеребкування, проектор, мультимедійна презентація.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Емоційне налаштування на урок

Учитель. Своїм потиском руки я передаю імпульс гарного настрою. Ваше завдання: отримавши імпульс, передати його іншому.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Робота в парах

Літературний диктант з помилками «Упіймай помилку»

Знайти та виправити помилки у цих твердженнях.

 1. На столичному вокзалі Івана Силу зустрів доктор Брякус.

(На столичному вокзалі Івана Силу зустрів вуйко Микульцьо).

 1. Іван Сила спершу влаштувався нічним охоронцем у школу.

(Іван Сила спершу влаштувався на залізничний вокзал вантажником).

 1. Іванові Силі спочатку довелося вступити в поєдинок з Магдебурою.

(Іванові Силі спочатку довелося вступити в поєдинок з Велетом).

 1. Людину, яка запропонувала Іванові Силі тренувати його, звали Микульцьо.

(Людину, яка запропонувала Іванові Силі тренувати його, звали доктор Брякус).

 1. Агента, якому доручили розвідати про доктора Брякуса, звали Чікса.

(Агента, якому доручили розвідати про доктора Брякуса, звали Фікса).

 1. Іван Сила на чемпіонаті Республіки переміг Велета.

(Іван Сила на чемпіонаті Республіки переміг Магдебуру).

 1. Найулюбленіша страва Івана Сили — борщ.

(Найулюбленіша страва Івана Сили — галушки зі шкварками).

 1. Доктором Брякус не захотів далі тренувати Івана Силу й виїхав за кордон.

(Доктор Брякус загинув в автомобільній аварії).

 1. Агент Фікса заплатив за Івана Силу заставу в розмірі 50 тисяч.

(Мадам Бухенбах заплатила за Івана Силу заставу в розмірі 50 тисяч).

 1. Мадам Бухенбах запропонувала Іванові Силі працювати в неї особистим охоронцем.

(Мадам Бухенбах запропонувала Іванові Силі попрацювати рік у цирку, таким чином відшкодовуючи їй 50 тисяч).

 1. Іван Сила освідчився в коханні та запропонував одружитися Ренаті.

(Іван Сила освідчився в коханні та запропонував одружитися Мілці).

 1. Мадам Бухенбах вирішила подарувати нареченим коня.

(Мадам Бухенбах вирішила подарувати нареченим свого автомобіля).

ІII. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми та мети уроку

Учитель. Гортаючи сторінки повісті «Неймовірні пригоди Івана Сили», ми не можемо не захоплюватися мужністю, винахідливістю, порядністю головного героя — легендарного силача із Закарпаття. Він патріот рідного краю, який довів це своєю синівською вірністю, вчинками та справами. Сьогодні на уроці ми познайомимося з нашим героєм ближче, перетворивши клас на видавництво «Сім з плюсом». Кожен із вас буде причетний до виходу нового номеру газети «Наші герої». Усі шпальти сьогодні буде присвячено зірці цирку «Бухенбах», сучасному супергерою — Івану Силі. У нашому видавництві працює 7 відділів: «Історики», «Журналісти», «Психологи», «Клуб мандрівників», «Зв’язки з громадськістю», «Фольклористи», «Зворотний зв’язок». Кожен із відділів відповідає за певну рубрику. Після відведеного часу шеф-редактори мають захистити свою рубрику.

(Учитель на цьому уроці виконує роль головного редактора, який контролює роботу всіх відділів та дає дозвіл на друк рубрик).

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Об’єднання у відділи

Об’єднання у відділи відбувається жеребкуванням за допомогою різнокольорових гирьок: сині — Історики, червоні — Журналісти, зелені — Психологи, жовті — Клуб Мандрівників, білі — Зв’язки з громадськістю, рожеві — Фольклористи, блакитні — Зворотний зв’язок. Кожен відділ обирає шеф-редактора, який презентуватиме рубрику.

Робота у відділах

Кожен відділ отримує завдання у конвертах, які вони мають виконати протягом відведеного часу. Шеф-редактор кожного відділу має презентувати рубрику. У разі правильного та вдалого виступу редактор дає дозвіл на друк рубрики.

Відділ «Історики» (рубрика «З життя легенди»)

Цей відділ протягом часу, відведеного на роботу, працює за комп’ютером.

Дібрати матеріал про Івана Фірцака — прототипа* головного героя повісті Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили».

* Прототип — конкретна особа, факти з життя або риси характеру якої покладено в основу образу персонажа. 

Відділ «Журналісти» (рубрика «Позаочі»)

Оформити інтерв’ю з головним героєм та презентувати його. 

Відділ «Психологи» (рубрика «Про потаємне»)

Схарактеризувати головного героя. Відповіді підтвердити цитатами з твору.

Відділ «Клуб мандрівників» (рубрика «Навколо світу»)

Відділу пропонуються прапори різних країн, серед яких вони мають обрати прапори тих країн, у яких гастролював цирк «Бухенбах». Окремо на аркушах описано події, які відбулися з героєм. Потрібно співвіднести країну та подію та оформити рубрику газети.

(Німеччина, Китай, Іспанія, Греція, Англія, Франція, Австралія, Японія, США).

Події

 1. Іван Сила вперше виконав цирковий номер «Розбивання кувалдою каменюки на грудях». Через наполягання мадам Бухенбах Іванові довелося поборотися з найсильнішою людиною цієї країни Бієр-Мієром, який ще ніколи не зазнавав поразки. Бієр-Мієр переважав Івана в усьому: він м’яв його, ламав, бгав у своїх ручищах, не даючи ні хвилини передихнути. Але Силі дико щастило в останній момент вислизати з лапищ баварця. Перемога в цьому поєдинку була за Іваном Силою.
 2. Іванові Силі запропонували спробувати себе в національному виді змагань цієї країни — кориді. Для Івана вибрали найбільшого бика. Тварина добряче зачепила Іванові бік, але хлопець схопив його за роги, щосили крутнув управо. Бик завалився на бік, а в руках парубка залишилися роги.
 3. Іван Сила виступав у найбільшому цирку цієї країни, а серед глядачів була присутня дуже поважна персона, яка попросила Івана поборотися з уславленим боксером Джебсоном. Джебсон був чемпіоном цієї країни з боксу й кумиром молоді. Правил боксу Івана навчав ще доктор Брякус. Чорношкірий Джебсон був дебелим, довгоруким, його удари, мов град, сипалися на Іванову голову. Сила тільки прикривався кулачиськами. Цей бій дався верховинцю важко, але йому вдалося перемогти Джебсона.
 4. У цій країні на Івана Силу напали невідомі, які вирішили помститися верховинцю за улюбленця англійців Джебсона, що став інвалідом. Іванові проломили череп, тож операція була складною, але богатир все ж оминув найсерйознішу небезпеку. Цирк «Бухенбах» оголосив канікули. Але ніхто з циркачів не роз’їхався — не хотіли залишати Івана на самоті.
 5. Іван Сила вперше показав небезпечний номер, під час якого автомобіль, набитий усіма циркачами, переїжджав силача. У цій країні Іванові довелося боротися з Пацоку Мацурі, якого в Японії кличуть Чорною Горою. Японські корпорації готові були заплатити 150 тисяч переможцю й 50 тисяч — переможеному. І головне, що переможець цього бою мав отримати звання «Найсильніша людина світу». Чорна Гора справді виявився горою, у півтора раза більшою за Івана. У цьому бою перемогу отримав верховинець. 

Відділ «Зв’язки з громадськістю» (рубрика «Нехай говорять»)

З’ясувати, кому з героїв належать подані цитати.

 1. «Від роботи, дядьку, й коні здихають».
 2. «Ти диви, яке цабе».
 3. «Для перемоги однієї сили замало: сила повинна мати ще й розум».
 4. «Цирк — це не мистецтво. Це порожнє ремесло».
 5. «Ех, Америко! Гроші тебе псують».
 6. «Я не можу повірити своєму щастю».
 7. «Лисиця ніколи не краде курчат поблизу своєї нірки».
 8. «Дурне діло — не хитре».
 9. «Гроші хоч кого зіпсують».
 10. «Як мед, то й ложкою».
 11. «Я відкриваю імена, і це приносить мені задоволення».
 12. «Ми просто закохані в арену і оплески».

Відділ «Фольклористи» (рубрика «Народ скаже, як зав’яже»)

Серед поданих прислів’їв та приказок обрати ті, які містять поради від головного героя.

Лінь чоловіка не годує, а тільки здоров’я жує. Хто праці не боїться, того хвороба сторониться. Дожидатись долі, то не матимеш і льолі (сорочки). В здоровому тілі — здоровий дух. Брехати — не ціпом махати. Найбільше багатство — здоров’я. Бреше й оком не моргне. Сила мовчить, а слабкість кричить. Всі за одного і один за всіх. Кинуло в піт, голова, як мед, а язик — хоч вижми. В лиху годину пізнаєм вірну людину. Поки битва попереду — сміливців хоч греблю гати. Боягуз і дурень першим піднімає кулак. Боягуз на словах хоробрий. Не думай про страх, то його й не буде. Лякана ворона й куща боїться та все в ліс летить. Бережіть здоров’я — його в крамниці не купиш. У страха очі великі.

Відділ «Зворотний зв’язок» (рубрика «Лист до героя»)

Написати листа головному герою. 

Представлення результатів роботи відділів

Після представлення результатів роботи кожного відділу редактор кріпить матеріал на шаблон газети. 

Відділ «Історики» (рубрика «З життя легенди»)

 1. Іван Фірцак народився в червні 1899 року в українському селі Білки на Закарпатті. За неймовірну силу отримав прізвисько «Кротон».
 2. Чемпіон Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби.
 3. Чемпіон Європи з культуризму.
 4. Вісімнадцять років був артистом чехословацького цирку. Побував у шістдесяти чотирьох країнах, дивуючи всіх неймовірною силою. Виграв чимало поєдинків із відомими борцями світу.
 5. З рук королеви Англії Іван Фірцак отримав шолом і пояс, оздоблені золотом та діамантами.
 6. Американська преса називала його найсильнішою людиною XX століття.
 7. Після одного з боїв переніс важку операцію, під час якої йому замінили частину черепної кістки на золоту пластину. Але Кротон і далі продовжував свої відомі виступи.
 8. На початку сорокових років повернувся на Закарпаття з дружиною Руженою Зікл, повітряною гімнасткою «Герцферт-цирку».
 9. Подружжя мало восьмеро дітей. Старший син Іван став чемпіоном України з боксу в середній вазі.
 10. Помер відомий силач у 1970 році в рідному селі Білки. У народі його прозивали Іваном Силою. 

Відділ «Журналісти» (рубрика «Позаочі»)

Орієнтовані питання й відповіді для героя

Розкажіть, як ви потрапили до столиці

— Так сталося, що я не знайшов спільної мови з одним дурнем, то й довелося його струснути злегка. Біда була в тому, що він був не просто сусідський дурень, а начальників синок. Від гріха подалі й відправив мене тато у світ. Бо родина в нас велика, а їм я за чотирьох.

Ви багато чим завдячуєте доктору Брякусу. Як на вас уплинула його смерть?

— Загибель доктора Брякуса сильно вплинула на мене. Я до всього збайдужів, втратив апетит. У такому пригніченому стані мене й було допроваджено до в’язниці за звинуваченням у смерті свого наставника. Дуже добре, що завдяки ідеї Міхи Голого написати про мене репортаж в газеті та завдяки мадам Бухенбах, мене було випущено з в’язниці під заставу.

Які почуття Вас охоплювали, коли Ви вперше опинилися в цирку в ролі глядача?

— Я з дитячим захватом дивився на те, що виробляють мої нові колеги. Дивлячись на те, як не квапиться додому публіка, я не міг повірити, що мені аплодуватимуть так само. Мене охоплювали сумніви, що я зможу якось допомогти цирку. Дивлячись на себе, мене турбувала одна думка: «Ну, який з мене вийде артист».

Чому Ви відмовлялися боротися з глядачами навіть за грошову винагороду?

— Я постійно згадував бій з Велетом, якому доводилося заробляти на хліб таким жорстоким способом. До мене дійшли чутки, що після того бою Велет серйозно травмувався й більше не виступав. Я не мав бажання травмувати глядачів, які приходили до цирку насолоджуватися виступами циркачів і не мали бажання повертатися додому травмованими.

Як Вам вдалося запевнити мадам Бухенбах в тому, що не хочете боротися з глядачами?

— Після розмови з мадам Бухенбах я довго не міг заснути. І раптом згадав, як носив на собі дітлахів з нашої вулиці. Тоді на мене залазила купа малечі. Тому я вирішив запропонувати мадам Бухенбах винести на собі всіх артистів цирку. Ця ідея сподобалася не лише господарці цирку, а й усім артистам, хіба що окрім карлика Піні

— Як Ви сприйняли новину про те, що Маруся Петрикова вийшла заміж?

— Спершу в мене аж потемніло в очах, хоча я й не мав з Марусею до пуття нічого, але вона була для мене, мов ікона, котрій я щовечора молився. Мені згадалося, як я подарував їй намисто із суниць і ми його потім разом з’їли. Мені було сумно, але я передав Марусі срібний перстень, який купив після перемоги на чемпіонаті.

— Хто ж зумів заполонити Ваше серце знову?

— Ще тоді, коли я вперше з’явився в цирку, мені запала у вічі русява дівчина в блакитному трико. ЇЇ звати Мілка, тобто Мілена. Лише при згадці про наше знайомство в мене стискалося серце. А потім у лікарні, коли Мілка доглядала за мною, я зрозумів, що між нами виникає щось більше, ніж дружба. З того часу ми проводили разом багато часу: малювали й клеїли афіші, продавали квитки, влаштовували рекламні виступи перед цирком, закликаючи перехожих на вистави. І якось, сидячи в напівтемному шапіто після репетиції, я таки наважився освідчитися дівчині. І вона погодилася.

— Строк Вашого трудового контракту з цирком «Бухенбах» завершився, що плануєте робити далі.

— Ми з Мілкою вирішили одружитися й покинути цирк. Ми поїдемо до мене. У наші гори. Я так скучив за татовими галушками…..

Що б наостанок Ви порадили майбутнім поколінням, що потрібно робити для того, щоб стати таким сильним?

— Передовсім дбати про своє здоров’я, щодня займатися спортом, не піддаватися шкідливим звичкам, добре харчуватися, а ще вірити в те, що кожен із вас може стати чемпіоном Республіки. Головне — мати бажання. 

Відділ «Психологи» (рубрика «Про потаємне») (схема)

Відділ «Клуб Мандрівників» (рубрика «Навколо світу»)

Німеччина

Іван Сила вперше виконав цирковий номер «Розбивання кувалдою каменюки на грудях». Через наполягання мадам Бухенбах Іванові довелося поборотися з найсильнішою людиною цієї країни Бієр-Мієром, який ще ніколи не зазнавав поразки. Бієр-Мієр переважав Івана в усьому: він м’яв його, ламав, бгав у своїх ручищах, не даючи ні хвилини передихнути. Але Силі дико щастило в останній момент вислизати з лапищ баварця. Перемога в цьому поєдинку була за Іваном Силою. 

Іспанія

Іванові Силі запропонували спробувати себе в національному виді змагань цієї країни — кориді. Для Івана вибрали найбільшого бика. Тварина добряче зачепила Іванові бік, але хлопець схопив його за роги, щосили крутнув управо. Бик завалився на бік, а в руках парубка залишилися роги. 

Англія

Іван Сила виступав у найбільшому цирку цієї країни, а серед глядачів була присутня дуже поважна персона, яка попросила Івана поборотися з уславленим боксером Джебсоном. Джебсон був чемпіоном цієї країни з боксу й кумиром молоді. Правил боксу Івана навчав ще доктор Брякус. Чорношкірий Джебсон був дебелим, довгоруким, його удари, мов град, сипалися на Іванову голову. Сила тільки прикривався кулачиськами. Цей бій дався верховинцю важко, але йому вдалося перемогти Джебсона.

Франція

У цій країні на Івана Силу напали невідомі, які вирішили помститися верховинцю за улюбленця англійців Джебсона, що став інвалідом. Іванові проломили череп, тож операція було складною, але богатир все ж оминув найсерйознішу небезпеку. Цирк «Бухенбах» оголосив канікули. Але ніхто з циркачів не роз’їхався — не хотіли залишати Івана на самоті. 

США

Іван Сила вперше показав небезпечний номер, під час якого автомобіль, набитий усіма циркачами, переїжджав силача. У цій країні Іванові довелося боротися з Пацоку Мацурі, якого в Японії кличуть Чорною Горою. Японські корпорації готові були заплатити 150 тисяч переможцю й 50 тисяч — переможеному. І головне, що переможець цього бою мав отримати звання «Найсильніша людина світу». Чорна Гора справді виявився горою, у півтора раза більшою за Івана. У цьому бою перемогу отримав верховинець.

Відділ «Зв’язки з громадськістю» (рубрика «Нехай говорять»)

 1. Міха Голий; 2. Вуйко Микульцьо; 3. Доктор Брякус; 4. Агент Фікса; 5. Іван Сила; 6. Мілка
 2. Мадам Бухенбах; 8. Міха Голий; 9. Пандорський; 10. Міха Голий; 11. Доктор Брякус; 12. Фандіґо і Рената.

 

Відділ «Фольклористи» (рубрика «Народ скаже, як зав’яже»)

Хто праці не боїться, того хвороба сторониться.

В здоровому тілі — здоровий дух.

Найбільше багатство — здоров’я.

Всі за одного і один за всіх.

В лиху годину пізнаєм вірну людину.

Не думай про страх, то його й не буде.

Бережіть здоров’я — його в крамниці не купиш.

 

Відділ «Зворотний зв’язок» (рубрика «Лист до героя»)

Зразок листа головному герою 

Вітаю, шановний добродію.

Ваша історія, так яскраво змальована письменником Олександром Гаврошем, дуже збентежила та схвилювала мене. Читаючи рядки твору, зрозуміла, якою важкою була Ваша доля. Вам, звичайному сільському парубійкові, довелося пройти через складні випробування на шляху до своєї мети. Не можу не зазначити, як приємно Ви вразили мене своїми бійцівськими якостями. Я захоплююсь Вашою порядністю, мужністю, щирістю та силою волі. Не просто стати визначною особистістю. На життєвому шляху можуть зустрічатися різні спокуси, але Вам не потрібні були принади багатіїв, Ви не стали заручником слави. Ваші чесноти — це приклад для наслідування. Для нас, підлітків XXІ століття, Ваша історія розкриває справжні цінності людського життя, вона взірець справжньої людської мужності та витривалості.

Щиро вірю, що й серед моїх однолітків знайдеться людина, яка продовжить Ваш шлях.

З повагою — Ірина Перфілова, учениця 7-го класу.

V. Підсумок уроку

Редакційний кошик

Робота у відділах. Гра «Фоторобот»

Назвати героя повісті за підказкою.

 1. Середнього віку кремезний смаглявий чоловік у смугастому трико з маленькими вусиками й борідкою. Цей герой роками заробляв на життя вуличними боями.
 2. Елегантно вбраний панок з відкритим поглядом, від якого приємно пахло вишуканими парфумами.
 3. Опецькуватий чоловік із круглою котячою головою, швидким поглядом і рухливими щурячими вусами.
 4. Двадцятилітній парубійко, під два метри зросту, в домотканій білій сорочині та темних штанях. Великі зеленкуваті очі під шапкою чорного волосся, зачесаного геть по-простому. Кругле обличчя з м’якими рисами виражало подив і хвилювання. Зате міцна постава та широчезні плечі вселяли повагу стороннім.
 5. Невеличкий дядько, у потертій сірій крисані, з обвислими вусами, гачкуватим носом та теплими карими очима.
 6. Підліток із тонкими блідими губами, загостреним носом, з русявим розколошканим волоссям та сірими жвавими очима, одягнений у вилинялу сорочку та обтріпані закороткі штани, на ногах — жовті лаковані черевики.
 7. Екстравагантна вродлива пані, одягне- на у темно-синю сукню та чорні рукавички. Страшенно не любить нерішучих чоловіків.
 8. Чоловік у чорному фраку, білих рейтузах і чоботях вище колін. У його статечній поставі, розумних чорних очах та вишуканих манерах було скільки поваги та грації, що це мимоволі заворожувало.
 9. Атлетичний смаглявий юнак зі східними рисами обличчя.
 10. Русява дівчина в блакитному трико, з великими синіми очима, обрізаними кучериками і сріблястою короною.
 11. Дебелий чорношкірий чоловік, з довгими руками й неймовірно білосніжною усмішкою.
 12. Хлопчина маленького зросту, в пістрявому довгому балахоні з мавпочкою на плечі. Він ніколи нікому не вірив. Можливо, тому, що природа з нього поглумилася.

Відповіді: 1) Велет; 2) Доктор Брякус; 3) Агент Фікса; 4) Іван Сила; 5) Вуйко Микульцьо; 6) Міха Голий; 7) Мадам Бухенбах; 8) Імпресаріо Пандорський; 9) Фандіґо; 10) Мілка; 11) Джебсон; 12) Карлик Піня.

VІ. Рефлексійно-оцінювальний етап

Нарада в редактора

Метод «Незакінчене речення»

На різнокольорових гирях написати продовження речення (додаток 1).

На сьогоднішньому уроці для мене найбільшим відкриттям було….

Інформація, отримана на уроці, дозволяє зробити висновок….

На уроці мені було….

Удома я розповім батькам (сестрі, брату) про....

Оцінювання учнями власної роботи в малій групі (додаток 2)

VІІ. Домашнє завдання

 1. Для учнів із середнім рівнем навчальних досягнень: переказувати епізод повісті, який найбільше сподобався.
 2. Для учнів із достатнім та високим рівнем навчальних досягнень: дібрати характеристику до інших героїв повісті. 

Учитель. Українці здавна славилися богатирським здоров’ям, силою та героїзмом. Україна пишається своїми легендарними богатирями та героями: Кирилом Кожум’якою, Іллею Муромцем, Добринею Нікітичем, Альошею Поповичем, Іваном Сірком, Григорієм Пинтею, Іваном Піддубним, Іваном Фірцаком, Яковом та Василем Куценками, Георгієм Поповим, Григорієм Новаком, Леопольдом Жаботинським, Анатолієм Писаренком…, а тепер — братами Кличками та багатьма іншими. Це символи української сили та борцівської вправності, приклад, гідний для наслідування.

Використані джерела

 1. Коваленко Л. В. Методи та прийоми емоційного налаштування на урок. URL: http://dorobok.edu.vn.ua/file/get/611.
 2. Низкодубова В. Й. Інтерактивні методи навчання. Вивчаємо українську мову та літературу. 2009. №1. С. 7—8.
 3. Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови. Дивослово. 2005. № 1. С. 7—14.
 4. Методи та прийоми емоційного налаштування на урок. URL: http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/643.
 5. Методичний портал. URL: http://metodportal.com/.
 6. Різні види нетрадиційних уроків. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-4320.html.
 7. Сапунова О. Цикл уроків з української мови та літератури для 5-6 класів. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/23372.
 8. Скрипник Т. І. Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури. URL: http://skrypnikt.rusedu.net/post/4735/43962.

Наталя Перфілова, учителька української мови та літератури Новогнатівської ЗОШ І—ІІ ст.

 Волноваського р-ну, Донецька обл.

газета "Українська мова та література", № 7-8 квітень 2018


Рекомендуємо

4


актуально

Береги дванадцяти вод Подорож льодоріза «Літке» із Севастополя на острів Врангеля в Північному Льодовитому океані

6


5-й клас

Валентина Бабак Марина Павленко «Миколчині історії» «Доросле дитинство» малих дітей…

10

Леся Ковальчук Микола Вінграновський «Сіроманець»

15


7-й клас

Наталя Перфілова Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» Урок-ділова гра «У редакції газети»

24

Ольга Мазурок Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили»

32


8-й клас

Марія Голомб-Масловська Звертання Розділові знаки при звертанні

35

Валентина Бабак Валентин Чемерис «Вітька + Галя, або повість про перше кохання» Багато різних «уперше…»

45

Ольга Поліщук Валентин Чемерис «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» Цикл уроків

54


позакласне читання

Людмила Діденко Сльоза омиває душу… Урок-пам’ять за твором К. Мотрич «Політ журавлів над нетолоченими травами» 6-й клас

61

Надія Панькова Юрій Мушкетик «Селена» Ідея реформування державного устрою у філософії Платона

70

Лариса МІСЬКЕВИЧ Євген Гуцало «Сім’я дикої качки» Твір про людину й світ крізь призму морально-етичних проблем 5-й клас

77


ключ розуміння

Мирослава Криськів Успішність із мови — проблема виховна

81


література рідного краю

Наталія ДЯЧЕНКО Цікаві сторінки біографії Олексія Столбіна Турбота про рідну природу — неодмінна риса гідної поведінки особистості (за оповіданням «Четвірка з плюсом») 6-й клас

85

Магічна сила колискових пісень

Нобелівська премія й Україна

Успішність із мови — проблема виховна

Юрій Мушкетик «Селена». Ідея реформування державного устрою у філософії Платона


Рекомендуємо

4


Тема

Мовний пуризм чи державна політика? Як офіційні державні мови здобували своє місце під сонцем

6


інтерв’ю

Анастасія Євдокимова: «Школа — це ідеальна злітна смуга. Це можливість отримати безліч навичок, досвідів і спробувати все»

10


рецензія

Педагогічний діалог крізь віки

14


актуально

Шевченківська премія — Еммі Андієвській

19

Власне висловлення на ЗНО з української мови та літератури

20


література рідного краю

Надія Панькова. Марія Дьогтяр «Щедроти». Поетична збірка

30


позакласне читання

Олена Сухоребра, Світлана Парубець. Туга за Україною. Незабутня Квітка. Літературно-музичний журнал

37

Любов КОВАЛЬЧУК. Сила янгольської пір’їнки. За казкою Оксани Весни «Які ж вони — янголи?». 8-й клас

42


ключ розуміння

Мирослава КРИСЬКІВ, Володимир МЕЛЬНИЧАЙКО. Вивчення морфеміки в школі

55


методична скарбничка

Марія Другова. Вплив творчості Тараса Шевченка на видавничу справу України

60

Тамара Федорченко. Моніторингові дослідження — дієвий інструмент підготовки учнів до ЗНО

64

Анонс газети «Украінська мова та література» 13-14, 2017

«Неокласики» в українській літературі 

11-й клас

В історії розвитку вітчизняної літератури були такі періоди, коли поет ставав центральною постаттю в суспільстві. Зазвичай, ці періоди збігались у часі з епохальними суспільно-політичними подіями, докорінними змінами на різних рівнях життя. Поети наділені здатністю реагувати на них раніше за інших сучасників — політиків, економістів, істориків та ін., навіть раніше за своїх творчих побратимів — прозаїків і драматургів.

Розвиток життєво важливих компетентностей школярів шляхом формування стійкого інтересу до української літератури

У методичній розробці подано основні напрями, форми роботи вчителя української літератури на уроках та в позаурочний час щодо формування в учнів стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва шляхом розвитку читацької культури школярів, розвитку їхніх естетичних смаків. Представлено найважливіші методи, спрямовані на розвиток  бажання в учнів читати, зацікавлення їх художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним інструментом пізнання світу і себе в ньому шляхом співпраці вчителя української літератури зі шкільним бібліотекарем та батьками. Виокремлено інноваційні види роботи з метою розвитку читацьких інтересів.

Матеріали та методичні рекомендації до вступних занять з української літератури у 8-му класі

Завдяки оновленню торік програми суттєво оптимізувалося вивчення шкільного  курсу з української літератури, зокрема у 8-му класі. Вилучено деякі твори, що не відповідали віковим особливостям та інтересам підлітків чи були надто складними для сприймання, перевантаженими інформативно, — «Слово про похід Ігорів», «Іван Вишенський» І. Франка, «Вибір» та «Ринг» Б. Олійника, «Роксолана» О. Назарука, «Патріоти» й «Ельдорадо» В. Самійленка тощо. Натомість, безсумнівно, зацікавлять восьмикласників нововведені гостросюжетні й актуальні для них повісті «Шпага для Славка Беркути» Н. Бічуї, «Місце для Дракона» Ю. Винничука, «Вітька + Галя…» В. Чемериса.

газета «Украінська мова та література» 

 

 

Анонс газети «Українська мова та література» 11-12, 2017

Навчальне редагування в системі шкільної мовної освіти

У статті йдеться про важливий засіб формування мовленнєвих умінь школярів — раціональний добір мовного дидактичного матеріалу для уроків (речень і фрагментів тексту). Дуже рідко джерелом їх є учнівські висловлювання, хоч їх застосування може бути різноманітним: ілюстрування теоретичного матеріалу, запобігання помилкам, виявлення і виправлення недоліків у власному мовленні.

газета «Українська мова та література» 

 

Анонс газета «Українська мова та література» 9-10, 2017

Роботи переможців конкурсу «Панорама творчих уроків — 2017»

Оголошення результатів конкурсу, темою якого був «Сучасний урок: нові форми».

Розвиток життєвих компетентностей школярів через  формування стійкого інтересу до української літератури

У матеріалі основні напрямки, форми роботи вчителя української літератури на уроках та в позаурочний час з формування в учнів стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва  через розвиток читацької культури школярів, розвитку їх естетичних смаків.

Зустріч із  Марією Подолянкою

У статті мова йде про життя та творчість письменниці з Тернопільщини Марії Подолянки (Марії Маланчук).

газета «Українська мова та література»

Анонс газети "Українська мова та література" №9-10

 

 

У номерах:

 

 • Актуально про сучасний урок української мови. Методичні консультація

 

 • Теоретичні засади інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури

 

 • Благословенна ти в віках, як сонце наше благовісне, як віщий білокрилий птах,печаль і радість наша, пісне! Свято української пісні

 

 • Проблема особистої відповідальності перед обличчям історії. Заняття гуртка літературного краєзнавства

Анонс газети Українська мова та література №11-12 (червень 2015р)

 • Інтерпретація поезій ПавлаТичини

«…У чому полягає головна засаднича умова, завдяки якій вчитель літератури стає майстром своєї справи? Таких секретів та засадничих умов багато, бо якщо бездоганний урок поза всяким сумнівом є твором мистецтва, то що вже говорити про урок літератури, завдання якого полягає в тому, щоб не лише розкрити зміст художнього твору, а й естетично(так, естетично!) вразити учнів цим твором, іншими словами, передати учням його художню енергію, «заразити» їх нею…»

 • Школа журналістики. Цикл уроків для профільної школи
 • Проблема особистої відповідальності людини перед обличчям історії. Заняття гуртка літературного краєзнавства
 • Методи і прийоми інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури

У методичній розробці пропонується арсенал методів і прийомів, їхнє функціональне призначення у використанні на уроках української словесності. Матеріал особливо стане у пригоді молодим вчителям української мови та літератури.

Анонс газети Українська мова та література № 7—8 (815—816), квітень 2015р

umg-2015-007-сw

Степан Руданський. Співомовки «Свиня свинею», «Гуменний».

Співомовка як унікальне явище у світовій літературі

 Павло Глазовий. Гумористичні твори

Цикл уроків

Узагальнення й систематизація вивченого

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні

Василь Голобородько. «З дитинства: Дощ»

«І поки на землі ще втіха є невинна, Поезія в її ще радощів додасть»

Ідейно-художній аналіз поезії В. Самійленка «Не вмре поезія»

Сміливі завжди мають щастя

«Тигролови» — авантюрно-пригодницький роман Івана Багряного

Земля — наш спільний дім

Складання діалогів-обговорення обраної теми

Урок розвитку мовлення

 Усний докладний переказ тексту

з творчим завданням — статтею на морально-етичну тему

«Чому відступництва у нас так много і чом відступництво для нас не є страшне?»

Урок позакласного читання за романом Р. Іваничука «Мальви»

 Павло Архипович Загребельний. Людина високого зросту

Літературно-музична композиція до вивчення творчості митця

Розвиток мислення і мовлення учнів на уроках української літератури:

основні напрями роботи, технологічні методи і прийоми

Анонс газети «Українська мова та література»

№ 2 Те, чого ви не знали про Івана Карпенка-Карого 5-й клас Вираження любові до навколишнього світу в оповіданні Є.Гуцала «Перебите крило». Урок позакласного читання Наш край у переказах і легендах. Урок літератури рідного краю 7-й клас Єднання людських емоцій та природи в поезії (за книжкою Ліни Костенко «Річка Геракліта»). Урок позакласного читання 8-й клас Іван Карпенко-Карий. Трагикомедія «Сто тисяч» Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною». Внутрішній світ героїв. Майстерність пейзажів. Глибокі й щирі почуття Остапа і Соломії 9-й клас «І мертвим, і живим…». Перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього ( за твором Тараса Шевченка). Бінарний урок Поема «Наймичка» Т. Шевченка. Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі, материнських почуттів Ключ розуміння Іншомовна лексика в сучасній українській літературній мові Методична скарбничка Учимося правильно писати українською. Самодиктанти

№ 3 Інтерв’ю Анатолій Дністровий: «Я дуже хочу, щоб мої діти мали найрізноманітніші зацікавлення» Міні-словник Гуцульський словничок (найуживаніша лексика) 5-й клас Групи слів за значенням. Урок —українознавче дослідження Виразне читання творів про Т.Г. Шевченка. Урок позакласного читання Євген Гуцало «Лось». Милосердя, співчуття —шлях до перемоги добра Карнавал осінніх барв і звуків. Цикл уроків за творчістю М. Рильського 7-й клас Образ Тараса Шевченка в музиці та літературі. Бінарний урок Методична скарбничка Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури Літературна вітальня «Як зненацька у людській розмові Дружній голос душу стрепене…». Вечір-портрет до 120-річчя від дня народження Максима Рильського

Анонс газети «Українська мова та література», № 5

 

 • «8-й клас». Звертання, вставні слова (словосполучення, речення). Соціокультурна лінія «Гончарство». Різнорівневі картки.

Система шкільної освіти передбачає врахування індивідуальних здібностей учнів, їхніх інтелектуальних можливостей та навичок для кращого засвоєння вивченого матеріалу. Пропонуємо вашій увазі різнорівневий матеріал з української мови для 8 класу, складений автором на краєзнавчій основі.

 • «11-й клас». Новела Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном» — перлина української літератури ХХ століття

Методичний матеріал до уроку містить аналіз ідейно-художнього змісту твору, у якому використано інтерактивні прийоми і методи роботи на уроці (ігри «Біографічна скринька» , «Асоціативний кущ» тощо).

Анонс газети «Українська мова та література», № 4

 

 • «9-й клас». Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми»

… «Найголовнішого очима не побачиш», — писав Екзюпері. Тому, щоб дослідити питання «Шевченко і Біблія», заглибимося в минуле.  На уроці працюють групи бібліографів, літературознавців, мистецтвознавців, релігієзнавців, довідкове бюро…”

 • «Методична скарбничка». Специфіка вивчення творчості Михайла Коцюбинського в старшій школі на прикладі повісті «Тіні забутих предків»

“Специфіка вивчення творчості Михайла Коцюбинського у старшій школі полягає у реалізації завдання остаточного перетворення учня-читача в активного читача-дослідника. Проблемно-стильовий тип аналізу художнього твору допоможе не лише глибоко проникнути в зміст творів великого митця, а й зазирнути в потаємні кутки не тільки його душі, а й творчої майстерні… ”

Українська мова та література, №24, грудень 2014

umg-2014-024-сv-1

Зміст:

Слово редактора. Образ майбутнього: кермо часу в наших руках

Рекомендуємо: Тема: Дочка Прометея. Маловідомі факти з життя Лесі Українки.

5-й клас: Лада БОРІСІК. Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними. Олена СТЕПАНЧЕНКО. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Нові твори за шкільною програмою.

6-й клас: Юлія ПЕРЕЩ. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький захопливий сюжет у повісті для дітей.

7-й клас: Вікторія КРАВЕЦЬ. Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Урок-ярмарок. Наталія ДУНЯШЕНКО. Кожна людина, людський рід — з кореня добра і зла… (За повістю Б. Харчука «Планетник»).

8-й клас: Марія СЕРБЕНЮК. Людина живе не для того, щоб їсти, але їсть для того, щоб жити. Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення.

9-й клас: Олександра КВАСНИЦЯ. Маловідомий Тарас Шевченко. Урок розвитку мовлення.

10-й клас: Алла ДМИТРЕНКО. Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Людмила КОВАЛЬСЬКА. Злочин і кара (За повістю Ольги Кобилянської «Земля»). Урок-суд. Андрій РИЖЕНКО, Олена РИЖЕНКО. Борис Грінченко. «Батько та дочка». Урок — психологічне дослідження з позакласного читання.

Ключ розуміння: Ольга БОРИСОВА. Мовленнєвий етикет. Особливості формування комунікативної культури.

Українська мова та література, №23, грудень 2014

umg-2014-023-сv-1

Зміст:

Слово редактора.

Рекомендуємо: Нечуване про українську літературу.

Інтерв'ю Макс Кідрук: «Аби стати письменником, ти маєш читати 1 книжку за 3 дні».

5-й клас: Лілія ІВАХНЕНКО. Лист. Адреса. Урок зв’язного мовлення Валентина ЯКИМІВ, Світлана ЛИННИК. Відображення українського козацтва в казці І. Нечуя-Левицького «Запорожці». Бінарний урок подорож.

6-й клас: Наталя КІДАЛОВА. Емма Андієвська. Казка- притча «Говорюща риба». Цикл уроків. Олена СТЕПАНЧЕНКО. Ігор Калинець. Збірка «Дивосвіт» («Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим», «Писанки») (поезії на вибір). Нові твори за шкільною програмою у 6‑му клас.

8-й клас: Світлана АФРАМ. Речення з кількома рядами однорідних членів.

11-й клас: Надія ПАНЬКОВА. Євген Маланюк. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи. Збірки поезій «Стилет і стилос», «Гербарій», «Земля й залізо», «Земна Мадонна».

Методична скарбничка: Наталія БУЯНІВСЬКА. Готуємося до ЗНО. Експрес-підготовка з української літератури в 11‑му класі.

Українська мова та література, №22, листопад 2014

umg-2014-022-сv-1

Зміст:

Слово редактора: Патріотичне і духовне виховання молоді в урочний час. Рекомендуємо: Тема: 15 запитань до Івана Франка.

5-й клас: Зоя ЩЕРБЯК. Ой хто, хто Миколая любить... Година спілкування. 7-й клас: Наталія ТИМЧИК. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Галина КОЛЬБА. Микола Трублаїні «Шхуна „Колумб”». Урок позакласного читання.

9-й клас: Оксана МИКОЛЕНКО. Він бачив душею, а серцем творив (за творчістю Максима Лукича Гаптаря). Урок літератури рідного краю. 10-й клас: Олена СТЕПАНЧЕНКО. Іван Франко «Перехресні стежки». Ідейно-художній зміст повісті, своєрідність композиції. Образ головного героя повісті Євгенія Рафаловича (Профільний рівень навчання)

Літературна вітальня: Надія ПАНЬКОВА. Олександр Бакуменко. Збірка «Напуття». Презентація сучасних ліричних новел і балад публіцистичного звучання. Урок позакласного читання. Марія РИСАК. Василь Симоненко — «лицар на білому коні». Вечір пам’яті. Методична скарбничка: Тетяна БОНДАРЕНКО. Формування інноваційної особистості на уроках української мови та літератури. Креативна освіта з використан ням інформаційних технологій.

Властивості

Кількість місяців передплати

12, 06

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.