Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Новини видавництва «Шкільний cвіт»

Усі новини

04.10.11 Анонс часопису «Сучасна школа України» на листопад


РОЗДІЛ І
Управління. Методична робота

Світлана Огурцова
НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ: ДНЗ — ЗОШ

Автор знайомить читачів з досвідом роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя дитини. Сьогодення вимагає не тільки від педагогів вдосконалення, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, але й у роботі з педагогами. Увазі представлено засідання педагогічної ради у формі консиліуму, метою якого є аналіз чинників, які впливають на стан здоров’я; на основі виявлених закономірностей вироблення моделі здоров’язбережувального заняття; залучення педагогічного колективу до широкого дискусійного обговорення питання.

Галина Александрова
ХІБА ОЖИВЕ СЕЛО, У ЯКОМУ НЕМАЄ ШКОЛИ?

У статті піднімається проблема «укрупнення шкіл». Автор розмірковує над можливими наслідками так званої «оптимізації» шкіл.
Запрошуємо до діалогу небайдужих керівників шкіл, педагогів, батьків. Хотілося б чути Вашу думку, пропозиції, шляхи вирішення проблеми у Вашому селі.

РОЗДІЛ ІІ
Педагогічна тека

Марія Слатвінська
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Школа — це модель суспільства, і саме від якості навчання залежить наше майбутнє. Так історично склалося, що освіта в навчальних закладах надається учням у колективах, тобто існує класно-урочна форма навчання.
 Автор зазначає, що Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні свідомо засвоюють навчальний матеріал, у них підвищується інтерес до навчання. Значно зростає і роль учителя — він виступає лідером, організатором. Поєднання наведених форм співпраці вчителя і учнів на уроці допоможе творчо вирішувати проблему «як навчити учня вчитися» й знайти ще один шлях до досягнення мети навчання.
Вважаємо, що матеріал статті допоможе організувати роботу вчителя початкових класів, урізноманітнить її.

Олена Заволокіна
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА ГОДИНА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті піднімається проблема розвитку мовлення молодших школярів на уроках української мови. Ця проблема, хоч і не нова, залишається актуальною і сьогодні. Під час вивчення рідної мови одним із головних завдань є формування й розвиток у дітей правильного, виразного, чистого мовлення, розуміння прочитаного. З огляду на введення державної підсумкової атестації наприкінці 4-го класу, учнів треба вчити висловлювати свої думки не лише в усній, а й у письмовій формі.
 З цією метою автор пропонує застосовувати енциклопедичні години, які дають можливість поглиблено та в цікавій формі вивчати словникові слова і знайомить з методикою їх проведення.
Подані матеріали вчителі можуть використовувати на уроках рідної мови, читання, природознавства.

Тетяна Шкарупа
СУЧАСНИЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості; утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.
На думку автора розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Однією з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання.
Автор знайомить читачів з практичним використанням інтерактивних методів на уроках математики.

Наталія Крамаренко
ВИКОРИСТАННЯ КАЛІГРАФІЧНИХ ХВИЛИНОК ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО РІДНИЙ КРАЙ

Науково-технічний прогрес зумовлює впровадження нових інформаційних технологій, які мають замінити рукописне письмо. Однак, поки існує людство, рукописний спосіб спілкування між людьми залишається актуальним. Тому вміння користуватися письмом ще довго матиме важливе значення для кожної людини в її практичній і творчій діяльності.
Удосконалення графічних навичок письма відбувається на каліграфічних хвилинках, а потім ця робота продовжується протягом уроку під час виконання різних письмових завдань.
 Як показує досвід автора статті, доцільним є не тільки запис поєднань та букв, а й зміст написаного, на основі якого за допомогою каліграфічних хвилинок збагачуються знання учнів про рідний край.
Автор пропонує завдання до каліграфічних хвилинок, які допоможуть учням вирушити в цікаву подорож по містах нашої Батьківщини.

Олена Бихова
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ УРОКУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ

Найхарактернішими ознаками сучасного уроку є різні організаційні форми, методи, засоби і прийоми навчання, поступове збільшення від початкових до старших класів частки самостійної навчальної роботи школярів, чітка система контролю їхніх знань, умінь і навичок, раціональне використання наочних і технічних засобів та ін.
За переконаннями автора статті, упровадження в практику ідей розвивального навчання є основним чинником підвищення ефективності уроку як основної форми навчально-виховного процесу на сучасному етапі.
Автор ділиться власним досвідом роботи із зазначеної проблеми. Практичне спрямування матеріалу стане у пригоді вчителям української мови.

Наталія Залевська, Віра Денисова
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРУ

Важливою умовою функціонування сучасної школи є використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та використання прикладних програмних засобів при вивченні різних предметів.
Автори статті представили увазі читачів власний досвід організації експериментальної роботи школи з використання комп’ютерних технологій на уроках із різних дисциплін.
Представлені методичні розробки допоможуть учителям інформатики організувати подібну роботу на своїх уроках.

Діана Доній
ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ — ПРОПЕДЕВТИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Людина — один з головних складників природи, який дуже активно на неї впливає, і тому важливим завданням викладання фізики в школі вважаємо всебічне технологічне виховання. Введення варіативної частини в шкільну програму забезпечує можливість поглибленого вивчення навчальних предметів певного профілю. Профільне навчання організується через факультативи, спеціальні курси.
 Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, показує, що педагоги європейських країн наголошують на необхідності враховувати провідні принципи педагогічного процесу в запровадженні неперервної технологічної освіти на всіх етапах шкільного навчання і виховання.

РОЗДІЛ ІІІ
Порадник класного керівника

Світлана Шинкаренко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ

Увазі класних керівників автор представив засідання батьківської фортеці, мета якого ознайомлення батьків з віковими та психологічними особливостями підлітків, озброєння методами налагодження тісного контакту і взаєморозуміння між батьками і дітьми, вирішення проблем, пов’язаних з особливостями вікової психології підлітків, попередження конфліктних ситуацій, сприяння педагогізації батьків.

Ірина Чаус
МОЄ ЖИТТЯ: МРІЇ ТА ПЕРЕПОНИ

Здоров’я населення — показник добробуту держави, тому його збереження є завданням державного рівня. Особливої уваги потребують діти й підлітки, усвідомлення ними цінностей здоров’я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя й формування індивідуальної поведінки на цих засадах.
У матеріалі статті автор дає практичні рекомендації щодо формування здорового способу життя дітей, побудовані на матеріалах міжнародної програми з морального виховання «Як збуваються і розбиваються мрії», авторської програми психологічного тренінгу «Життя без гачка» (О. Вінді), програми валеологічного тренінгу «Скажемо курінню — ні!» (Т. Сомової) та проекту «Діалог».

Вкладка
Шкільна бібліотека – інформаційно-методичний центр школи

У вкладці пропонуємо матеріали, які знадобляться бібліотекарям при підготовці тематичних тижнів, книжкових виставок, масових заходів із читачами, формуванні плану роботи шкільної бібліотеки на навчальний рік.


Якщо Ви не встигли з передплатою на листопад 2011 р., то можете оформити передплату через представникiв видавництва «Шкiльний cвiт» у Вашiй областi до 20 числа поточного мiсяця.